Høringssvar fra Pensjonistforbundet

Utkast til endringer i forskrift 26. november 2014 nr. 1467 om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør

Dato: 14.06.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg