Høringssvar fra LO Stat

Høring- Utkast til endringer i forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og etteroppgjør

Dato: 14.06.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til departementets høringsnotat av 3. mai 2016. Svarene er strukturert etter høringsnotatet rekkefølge.

Vår høring følger som vedlegg i pdf-format.

 Dag Westhrin

 Sekretær

Vedlegg