Høringssvar fra Mattilsynet 985399077

Dato: 24.10.2018

Svartype: Med merknad

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt høringsinstansene om å ta stilling til tre sentrale spørsmål tilknyttet forskriften

  • Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs alle anskaffelser over NOK 100.000?       

Til tross for at det allerede i dag er et krav til at alle offentlige oppdragsgivere skal kunne ta imot og prosessere elektronisk faktura i standardformat, synes Mattilsynet at det er en fordel at krav om elektronisk fakturering fastsettes i forskrift. Konsekvensen av forskriften vil være at næringslivet vil stå ovenfor et enhetlig krav fra hele offentlig sektor og oppdragsgivere. 

  • Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å rapportere andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformatet?                                   

Et krav om rapportering vil kanskje virke som unødig merarbeid og byråkrati, men samtidig ser vi at det nok kan være med på økt fokus, bevissthet og også  en pådriver for at man jobber mot målet for å øke andelen elektronisk faktura.   

  • Skal offentlige oppdragsgivere som håndterer faktura med sensitivt innhold pålegges også å håndtere denne type faktura elektronisk i standardformatet?   

Mattilsynet har ingen innvendinger til forskriftsutkastet. Forskriften gir mulighet for å unnta faktura eller fakturagrunnlag med sensitivt innhold fra kravet om elektronisk fakturering, med mindre det finnes tilfredsstillende tekniske sikringsløsninger som ivaretar konfidensialitetet som oppdragsgiver kan ta i bruk. Dette støttes av Mattilsynet. 

Leverandør og fakturamottaker blir ansvarlig for å behandle sensitive faktura etter gjeldende lover og regler.