Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 24.10.2018

Svartype: Med merknad

 

 

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) brev 30.8.2018 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) er enig i at det er gevinster å hente ved økt bruk av elektroniske fakturaer i forbindelse med offentlige anskaffelser. Vi støtter forslag om at alle offentlige oppdragsgivere skal pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs. alle anskaffelser over NOK 100.000. Videre er vi enige i at alle offentlige oppdragsgivere bør kunne pålegges å rapportere andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformatet. Det presiseres imidlertid at denne rapporteringen for JDs vedkommende utføres av Direktoratet for økonomistyring.

Når det gjelder forslag om at offentlige oppdragsgivere som håndterer faktura med sensitivt innhold også skal pålegges å håndtere denne type faktura elektronisk i standardformatet, har vi følgende kommentarer:

Dersom en faktura eller et fakturagrunnlag inneholder taushetsbelagte opplysninger, har den taushetsplikten retter seg mot, plikt til å sørge for at taushetsplikten ivaretas. Dette uttrykkes på litt ulike måter i ulike lovbestemte regelsett om taushetsplikt, men forvaltningslovens bestemmelser står her sentralt. Etter forvaltningsloven § 13 første ledd «plikter [enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan,] å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om» opplysninger som etter loven er taushetsbelagte.

Forvaltningsloven § 13 c annet ledd legger dessuten plikter på forvaltningsorganet. Bestemmelsen lyder: «Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte.» Det er dermed, ut fra forvaltningslovens bestemmelser og bestemmelser i annen lovgivning av lignende karakter, ikke tilstrekkelig når det i § 6 foreslås at kravet om elektronisk faktura «kan» fravikes når det er fare for avsløring av taushetsbelagte opplysninger, og det ikke finnes tilfredsstillende tekniske sikringsløsninger som ivaretar konfidensialitet. For at forskriften på dette punktet skal harmonere med lovbestemmelsene om lovbestemt taushetsplikt, må den bygge på et prinsipp om at elektronisk faktura ikke kan benyttes dersom eller så langt lovbestemt taushetsplikt er til hinder for dette. En bør derfor omformulere forskriften på dette punktet.

Det er videre uklart hvorfor man i § 6 omtaler to ulike tilfeller av taushetsplikt, og hvilket regelverk man henviser til ved å omtale «taushetsbelagte personopplysninger». Vi foreslår at man i forskriften nøyer seg med å vise til «opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt» eller en liknende formulering.

Etter forslaget til § 7 første ledd skal Direktoratet for forvaltning og IKT ha et tilsyns- og oppfølgingsansvar «for etterlevelse av forskriftens krav til oppdragsgivers forpliktelser». Denne bestemmelsen er språklig ikke god og bør omformuleres. I en omformulert bestemmelse bør man også få klarere fram hva dette tilsynsansvaret skal omfatte.

Det er uklart for oss hva som er hensikten med og rekkevidden av bestemmelsen i § 7 annet ledd. Ut fra det som er sagt foran, kan det ikke opereres med en ordning for dispensasjon fra kravet om elektronisk faktura når det er en risiko for at taushetsbelagte opplysninger avsløres, sånn som det nå er foreslått i § 7 annet ledd, eller det for øvrig er en reell risiko for at de kravene til beskyttelse som følger av lovgivningen om taushetsplikt, settes til side. Bestemmelsen synes uansett ikke å passe inn i en paragraf som har overskriften «kontroll og tilsyn».

I § 8 må det legges til når § 5 første og annet ledd skal tre i kraft, siden de ikke skal tre i kraft sammen med forskriften ellers. Vi antar at § 5 første og annet ledd skal tre i kraft fra den tiden departementet bestemmer.

Vi viser ellers til tidligere kontakt mellom Forskriftsenheten i Lovavdelingen og KMD om utformingen av forskriften. Forskriftsenheten ga i en e-post KMD 6. februar 2018 diverse merknader og endringsforslag til et tidligere utkast til forskriften. Under oppfølgingen av det forslaget som nå er sendt på høring, bør forskriften så langt som mulig utformes i tråd med innspillene fra Forskriftsenheten.

 

Vedlegg