Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Høringsuttalelse - forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 30.10.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvar - forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Det vises til høringsnotat av 30. august 2018, der Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte på høring utkast til forskrift om elektronisk faktura ved offentlige anskaffelser.

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringene og representerer over 21 000 virksomheter. Våre medlemsbedrifter kommer fra bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet. Til sammen utgjør de over 225 000 arbeidsplasser.

Det fremgår av høringsbrevet at forskriften er implementering av Direktiv 2014/55/EU og foreslås hjemlet i lov om offentlige anskaffelser § 16, 3. ledd. Direktivet stiller krav til at alle offentlige oppdragsgivere skal kunne ta imot og prosessere elektronisk faktura i standardformat tilknyttet alle kontrakter som er inngått med utgangspunkt i EUs anskaffelsesdirektiv. Det er å bemerke at departementet i forslaget gjennom forskriftsfastsettelsen går lenger, ved å pålegge alle offentlige oppdragsgivere å aktivt kreve elektronisk faktura. Dette må fremgå av kontrakten mellom partene, og også adresseres i konkurransegrunnlaget for anskaffelsen.

Det fremgår videre av høringsnotatet at kravet om bruk av EHF-faktura i norsk offentlig sektor har hatt en betydelig effekt også i privat sektor, som frivillig har tatt i bruk EHF-faktura for fakturering mellom næringsdrivende. Tall fra ELMA viser at tilnærmet alle offentlige virksomheter kan ta imot EHF-faktura, og at mer enn 100.000 private virksomheter kan gjøre det samme. Virke mener det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette, og at elektronisk faktura vil bli mer og mer vanlig.

Virke er en pådriver for digitalisering, og vi mener det er bra at regjeringens IKT-politikk har som mål å påvirke utviklingen innen IKT for å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. Virke kan også støtte regjeringens intensjon, slik den er formulert i høringsnotatet § 1 formål, om at «Elektronisk faktura kan bidra til å gjøre næringslivet mer effektivt og konkurransedyktig.»

Departementet ønsker at høringsinstansene tar stilling til følgende 3 spørsmål:  

  1. Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs. alle anskaffelser over NOK 100.000?

Virke er enig i at det kan pålegges en plikt til elektronisk faktura for anskaffelser omfattet av anskaffelsesloven. I dette tilfellet vil alternativet være at utviklingen mot mer bruk av elektronisk faktura får gå sin gang uten at det innføres plikt til bruk av slik. Virke vil understreke at vi mener det er bra at det offentlige med sin elektronisk faktura-praksis har lagt til rette for nødvendig digitalisering.

Departementet bør imidlertid hensynta at en pliktregel også medfører større risiko for at oppdragsgivere gjør feil, og at de må avlyse konkurranser og avholde dem på nytt. Pliktregelen skal trolig ikke gjelde faktura med sensitivt innhold. Ved å oppstille en generell pliktregel skapes det derfor et vanskelig grensesnitt mellom tilfeller hvor oppdragsgiver må, og tilfeller hvor oppdragsgiver ikke kan, kreve elektronisk faktura. Avlysning på grunn av ubetydelige feil, som det å glemme å kreve e-faktura vil være, kan fremstå som lite hensiktsmessig.

Dersom slik plikt innføres, bør iverksettelsestidspunkt fastsettes i en dialog med næringslivets aktører for å ivareta hensynet til at særlig små og mellomstore virksomheters adgang til offentlige markeder.

 

  1. Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å rapportere andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformatet?

Ingen merknad.

 

  1. Skal offentlige oppdragsgivere som håndterer faktura med sensitivt innhold pålegges også å håndtere denne type faktura elektronisk i standardformatet?

Dersom det innføres en hovedregel om krav til elektronisk faktura ved offentlige anskaffelser, mener Virke det er viktig at det sikres at sensitive opplysninger ivaretas på en god måte. Dette gjennom at det vedtas en unntaksregel som beskrevet i høringsbrevet eller på annen måte slik som gjennom innretning på/»sperrer» i systemet.