Høringssvar fra Trondheim kommune

Trondheim kommune - Høringssvar

Dato: 31.10.2018

Svartype: Med merknad

 

Det Kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartement

Postboks 8112 Dep

 

N-0032 OSLO

 

 

 

 

Vår saksbehandler

Mette Hovstein Kviseth

Vår ref.

18 /28982/060//&13/

oppgis ved alle henv.

Deres ref.

 

Dato

30.10.2018

 

 

Høring - Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

 

Det vises til; Høring - utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser av 30 august 2018 med følgebrev og høringsnotat av samme dato.

 

Det ønskes at høringsinstansen, her Trondheim kommune, skal ta stilling til tre problemstillinger.

Trondheim kommune har følgende kommentarer.

 

  • Skal offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven. 

 

Trondheim kommune mener at en ny forskrift som stiller krav om elektronisk faktura i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven er et klart krav. Med mulighet for oppdragsgiver å holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat foreligger, vil  i tillegg sikre en større bruk av elektronisk faktura.

  • Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å rapportere andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformat. 

 

Trondheim kommune mener at en ny forskrift som stiller krav om elektronisk faktura, i kombinasjon med muligheten for å holde tilbake betaling dersom ikke elektronisk faktura benyttes, vil bidra til at andelen elektroniske faktura på kort tid etter forskriftens ikrafttredelse vil nærme seg 100 prosent. Trondheim kommune mener det derfor ikke vil være behov for å sette krav om innrapportering i forskriften. Trondheim kommune vil selv følge med at andelen har ønsket utvikling.

  • Skal offentlige oppdragsgivere som håndterer faktura med sensitivt innhold pålegges også å håndtere denne type faktura elektronisk i standardformat.  

 Trondheim kommune mener at det er ønskelig med krav om elektronisk faktura også innføres for faktura med sensitivt innhold forutsatt at systemet som benyttes ivaretar personvernet og sikkerheten. Trondheim kommune er ikke kjent med noe større regnskapssystem som per dato ivaretar dette. Trondheim kommune har valgt å håndtere denne type faktura i sikre fagsystem i Trondheim kommunes sikker sone. Trondheim kommune er enig i at det må innføres et unntak fra plikten til å benytte elektronisk faktura dersom det ikke finnes tilstrekkelig gode tekniske løsninger som kan ivareta krav til konfidensialitet.

I forbindelse med ikrafttredelse vil Trondheim kommune bemerke at en overgangsperiode på seks måneder burde være tilstrekkelig for både oppdragsgiver og oppdragstaker.

 Med hilsen

TRONDHEIM KOMMUNE

Olaf Løberg

kommunaldirektør for finansforvaltning

Mette Hovstein Kviseth

enhetsleder

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

 

 

Vedlegg