Høringssvar fra Statens kartverk

Høringssvar - Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 01.11.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvar - Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Viser til brev av 30. august 2018 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om utkast til forskrift om elektronisk faktura ved offentlige anskaffelser. Departementet ønsker at høringsinstansene skal ta stilling til:

1. Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs. alle anskaffelser over NOK 100.000?

Statens kartverk støtter forslaget. Kravet burde imidlertid gjelde alle offentlige anskaffelser, også anskaffelser under NOK 100.000. Statens kartverk mottar et stort antall fakturaer og en stor del av disse vil være under NOK 100.000.

2. Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å rapportere andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformatet?

Statens kartverk støtter ikke forslaget. Statens kartverk har mål om 90 % bruk av efaktura i løpet av 2018. Vi mener at et pålegg om å rapportere dette måltallet til ytterligere en instans fører til merarbeid og byråkrati, uten at vi kan se nytteverdien for Statens kartverk eller samfunnet for øvrig.

3. Skal offentlige oppdragsgivere som håndterer faktura med sensitivt innhold pålegges også å håndtere denne type faktura elektronisk i standardformatet?

Når det gjelder håndtering av faktura med sensitivt innhold mener Statens kartverk efaktura kan benyttes også her når systemene og behandlingen ivaretar personvernet og sikkerheten.