Høringssvar fra Askim kommune

Askim kommunes høringssvar til Høring - Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 05.10.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvaret er behandlet administrativt.

Departementet ønsker at høringsinstansene skal ta stilling til:

  1. Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs alle anskaffelser over NOK 100.000?
  2. Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å rapportere andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformatet?
  3. Skal offentlige oppdragsgivere som håndterer faktura med sensitivt innhold pålegges også å håndtere denne type faktura elektronisk i standardformatet?

Askim kommunes høringssvar:

Askim kommune svarer nei på alle de overnevnte høringsspørsmål. Dette med bakgrunn i at vi mener det er feil å gå lengere enn EU retten ved å ytterligere lovregulere bruken av efaktura samt pålegge kommuner ytterligere rapporteringskrav. Dette medfører etter vår mening økt byråkrati og økte kostnader. Dette forsterkes av at bruken av efaktura opplever en kraftig økning i volum fordi det er lønnsomt, effektivt og miljøvennlig. Markedskreftene, krav til effektivisering, digitaliseringen, miljøhensyn og reduserte offentlige budsjetter er alle drivere for at samfunnet tar i bruk efaktura på alle typer kjøp. Ikke bare på kontrakter over terskelverdien for anskaffelsesloven. Videre vil vi påpeke at kravet som foreslås bygger på en terskelverdi på NOK 100.000, hvilket fremstår som merkelig da de største mengder fakturaer og den store gevinsten ligger på fakturaer under 100 000.-

Askim kommune har mål om 100% bruk av efaktura og vi vil nå målet om kort tid. Å måtte rapportere dette måltallet til ytterligere en instans virker svært byråkratisk og medfører ingen ytterligere verdi til kommunen, dens innbyggere eller samfunnet for øvrig.

Når det gjelder håndtering av faktura med sensitivt innhold mener Askim kommune efaktura kan benyttes også her når systemene og behandlingen ivaretar personvernet og sikkerheten.