Høringssvar fra Bergen kommune

Høringssvar fra Bergen kommune Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 01.11.2018

Svartype: Med merknad

Bergen kommune vil avgi følgende høringsuttalelse på de hovedspørsmålene departementet ønsker tilbakemelding på:


1. Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs. alle anskaffelser over NOK 100.000?


Bergen kommune har stilt slikt krav i alle sine anskaffelser fra 2015 og ser det som naturlig at alle offentlige oppdragsgivere nå pålegges dette. For Bergen kommune gjelder dette kravet alle anskaffelser, også under 100.000. Kravet var avgjørende for å få en rask økning opp til en andel på 70-80% EHF de første årene – og fram til i dag med 94-95% andel EHF. Bergen kommune legger nå opp til at alle leverandører – også ikke-avtaleleverandører, kun får levere EHF i løpet av 2019.

2. Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å rapportere andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformatet?

Ja, Bergen kommune har rapportert på dette siden 2015 og ser at dette er et godt incentiv til å arbeide aktivt for en høy andel EHF-faktura.

3. Skal offentlige oppdragsgivere som håndterer faktura med sensitivt innhold pålegges også å håndtere denne type faktura elektronisk i standardformatet? 

For å få realisert gevinstene ved bruk av EHF i størst mulig grad, må kravet også gjelde fakturaer som inneholder sensitivt innhold, f.eks. klientnavn ol. Men dette forutsetter som foreslått i høringen, at departementet gir DIFI et oppdrag med å tilrettelegge for fakturaformidlingstjenester som håndterer slike opplysninger på en sikker måte. Det er svært uheldig at vi i dag må «tvinge» avtaleleverandører til å levere papirfakturaer når de fakturerer for tjeneste- og varekjøp som må knyttes mot et klientnavn.


(Høringsuttalelsen er utarbeidet i samarbeid mellom Lønns- og regnskapssenteret og Innkjøp konsern).