Høringssvar fra Oljedirektoratet

Svar på høringsbrev - Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 22.10.2018

Svartype: Med merknad

KMD ref 17/5623-17

Vår ref 18/47

Oljedirektoratet (OD) viser til Deres brev av 30.8.2018.

OD har foretatt en intern høring. Her er våre merknader til kap 2.2 Problemstilling:

Kulepunkt 1

Forskriftens formål er, iht § 1, blant annet å fremme effektiv fakturahåndtering. I de aller fleste tilfeller vil krav om elektronisk faktura være det beste virkemidlet for å oppnå dette.

I noen få tilfeller, blant annet når det gjelder utenlandske selskaper og myndigheter, er ikke utvikling av elektronisk faktura like utbredt som i Norge.

I disse tilfeller vil kravet om elektronisk håndtering ikke være det beste virkemidlet for å oppnå forskriftens formål om effektiv fakturahåndtering.

OD mener derfor at elektronisk fakturahåndtering ikke skal være et absolutt krav, men en hovedregel.

Det bør være opp til den enkelte virksomhet å unnta fra hovedregelen hvis virksomheten kommer fram til at dette er mer effektivt for partene.

Kulepunkt 2

OD støtter forslaget om pålegg.

Kulepunkt 3

OD har ikke erfaring med dette, og velger derfor ikke å ta stilling.

Med hilsen

Torhild Skumlien Nilsen e.f.

underdirektør

Gunnar Mån Østebø

rådgiver