Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

Dato: 06.12.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg