Høringssvar fra Sametinget

Konsekvenser for samisk næring, kultur og samfunnsliv

Dato: 08.12.2017

Svartype: Med merknad

Vi kan ikke se at det er klargjort eller utredet for samisk næring, kultur og samfunnsliv i departementets høringsnotat. Sametinget ber departementet gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for dette. Sametinget vil etter dette gi tilbakemelding på om vi ønsker konsultasjoner i saken.