Høringssvar fra Naturvernforbundet

Naturvernforbundet mener det er uforsvarlig med produksjonsøkning i lakseoppdrett. Trekk forslaget!

Dato: 08.12.2017

Svartype: Med merknad

Naturvernforbundet konkluderer med at det ikke er miljømessig forsvarlig å etablere trafikklyssystem og forskriftsendringen for kapasitetsøkning. Vi ber om at forskriften trekkes.

Det er uakseptabelt at systemet og forskriften legger opp til at selv med inntil 10 % økning i årlig villaksdød så skal det premieres med økt kapasitet. Og de skal få fortsette som før selv om oppdrett dreper inntil 30 % villaks. Naturvernforbundet mener forslaget om kapasitetsøkning er uforenelig med aktsomhetsprinsippene i naturmangfoldloven (NML) §§ 4-12, slik praksis nå blir om foreslåtte trafikklyssystem og forskrift om kapasitetsøkning implementeres. Dette er særlig i strid med kunnskapsgrunnlaget, § 8 i naturmangfoldloven.

Norsk oppdrettsnæring trenger å redusere sitt økologiske fotavtrykk, ikke øke det, slik Per Sandberg legger opp til gjennom denne høringen. Forslaget vil kunne få svært negative følger for all norsk vill-laksefisk samt kyst-, fjord- og elvemiljøer som økosystem som påvirkes av oppdrett. Naturvernforbundet ber i stedet Fiskeriministeren om å utvikle ambisiøse miljønormer basert på ALL påvirkning som oppdrett påfører naturmiljøet. En slik norm må danne basis for framtidig justering av kapasitet. Alle piler i dag viser at belastningen allerede er for stor i svært mange områder i forhold til naturens tålegrenser.

 

Vedlegg