Høringssvar fra Salmon Group AS

Høringssvar Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017 2018

Dato: 08.12.2017

Svartype: Med merknad

Salmon Group gir med dette sitt høringssvar knyttet til utkast av forskrift som får store konsekvenser for våre aksjonærer. Salmon Group er verdens største nettverk av lokale, familieeide oppdrettsselskaper. Vi har 45 aksjonærer langs norskekysten og er representert i 10 av 13 soner med en hovedvekt i sone 3 og 4. Se vårt innspill i vedlagt Pdf. dok.

 

Vedlegg