Høringssvar fra Sametinget

Dato: 05.12.2019

I høringsbrevet skriver departementet at forslagene i dette høringsbrevet vil ikke ha særskilte konsekvenser for det samiske folk. Sametinget etterlyser en nærmere vurdering og begrunnelse for konklusjonen om at dette forslaget for kapasitetsøkning for oppdrett ikke vil berøre samiske interesser. Sametinget viser til deltakerlovens § 21 som gir bosatte i Finnmark og i en del kommuner i Troms, samt områder med sjøsamisk innslag i resten av Troms og Nordland, rettigheter til fiske. Det er liten tvil om at denne retten potensielt kan bli direkte påvirket av kapasitetsøkning for oppdrett i disse områdene. Samtlige av de områdene som nevnes i deltakerlovens § 21 er som kjent grønne området i trafikklysordningen.

Sametinget ber derfor departementet foreta en ny og begrunnet vurdering av hvorvidt og i hvilken grad biomasseøkningen som regelverksendringen legger opp til, vil påvirke sjøsamisk fiske.

Sametinget vil, etter at vi har mottatt en slik begrunnet vurdering, avgjøre om Sametinget vil be om konsultasjoner i forbindelse med de regelsverksendringene som foreslås.