Høringssvar fra Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Dato: 05.12.2019

Høringsinnspill – utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020.

Tekna er den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne med rundt 81.000 medlemmer. Våre medlemmer har mastergrad eller mer fra teknisk-naturvitenskapelig fagområde.

Tekna Havbruk og Fiskehelse har tidligere levert sine faglige innspill i høring om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, 9. januar 2015. Tekna anerkjenner at landskapet har endret seg siden 2016 med mer utstrakt bruk av ikke-medikamentell avlusning og stor dødelighet knyttet til dette. I takt med økt avlusningsfrekvens og innføring av metoder som i varierende grad ivaretar fiskevelferden ved repeterende bruk, har fiskens helse og velferd kommet under sterkt press (Veterinærinstituttet, Fiskehelserapporten 2018).

Dødelighet som tellende faktor

Departementet ber om innspill på om dødfisk og utkast bør tas med i beregningene for kapasitetsøkning. Til dette ønsker Tekna å spille inn at vi mener spørsmålet heller bør være om man kan tillate vekst i det hele tatt når dødelighet er et så stort problem?

Tekna ønsker å sikre en bærekraftig havbruksnæring som ivaretar drift, miljø og en god dyrevelferd. Bærekraft handler ikke kun om miljøavtrykk i omkringliggende miljø, det handler også om drift og dyrevelferd. Slik kapasitetsjusteringen foreligger nå kan vekst tilbys til tross for høy dødelighet og uakseptabel dyrevelferd.

Tekna ser behovet for en øvre grense for dødelighet som kritere for vekst, i tillegg til lusegrensa.

Det er viktig at årsak til dødelighet som oppdretter med høy sannsynlighet ikke kan unngå, som akutt algeoppblomstring, holdes utenom. Slike tilfeller mener vi det må være mulig å forvaltningsmessig håndtere rent praktisk ved krav om dokumentasjon fra oppdretter.

Dødelighet og drift av den enkelte lokalitet henger ikke nødvendigvis sammen, men dødelighet og produksjon gjør det. Man kan gjøre et godt håndverk på lokalitetsnivå, men premissene er allerede satt i produksjonsplanleggingen på selskaps- og sone-nivå. Tekna mener at helse- og velferdsutfordringene må ligge til grunn som et minimum for en vurdering av mulighet for vekst hvis målet skal være bærekraftighet. At dette ikke adresseres vil kunne få negative konsekvenser for velferden til den enkelte laks og for omdømmet til hele næringen.

Vekstpotensialer i god fiskevelferd

Det ligger store vekstpotensialer i å få ned dødeligheten. Dokumenterte forbedringer på dette feltet, gjerne på områdenivå over tid kan gi åpning for vekst. Et vedvarende press på biologien kan bli et hinder for å oppnå en bærekraftig næring, en næring som absolutt har potensialet i seg for å videreutvikle en sunn matproduksjon som også kommende generasjoner kan få glede av.

Med vennlig hilsen
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Line Henriette Holten

generalsekretær