Høringssvar fra Unge funksjonshemmede

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede

Dato: 10.08.2016

Svartype: Med merknad

Oslo, 10. august 2016

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra Barne- og likestillingsdepartementet av 6. juni 2016, og benytter med dette anledningen til å komme med innspill til Norges femte og sjette rapport på gjennomføringen av FNs konvensjon om barns rettigheter (CRC).

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Vi er en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som jobber med arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for ungdom med funksjonshemninger og kroniske sykdommer. Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full deltakelse og likestilling for funksjonshemmet ungdom.

Unge funksjonshemmede etterlyser, i likhet med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), at rapporten bemerker og drøfter funksjonshemmedes perspektiv på alle artiklene i Barnekonvensjonen. Unge funksjonshemmede ønsker å understreke viktigheten av at rapporten også omtaler områder der staten fremdeles har forbedringspotensial.

I Unge funksjonshemmedes merknader til rapporten ønsker vi å trekke frem funksjonshemmede barns rett til medbestemmelse og medvirkning, helsetjenestene for barn og unge, samt barn og unges rett til utdanning. Unge funksjonshemmede støtter for øvrig FFOs merknader om til rapporten.

 

Reell medvirkning

Alle barn, også barn med funksjonsnedsettelser, har rett til å bli hørt i saker og områder som direkte angår dem og deres situasjon, på individ-, tjeneste- og systemnivå.

Unge funksjonshemmede savner en refleksjon over hvorvidt barn og ungdom, og deres organisasjoner, opplever eksisterende medvirkningsstrukturer som reelle og funksjonelle. Det må være økt bevissthet på barns rett til medbestemmelse i alle ledd, i kommunene og helsetjenestene. Denne retten må medføre reell medvirkning, hvor barn og unge på tjeneste- og systemnivå representerer en gruppe, i likhet med medvirkningsprosesser for allmenn praksis for sivilt samfunn for øvrig. Dette er svært viktig for barn og unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom som i større grad enn andre på sin alder benytter kommunale tjenester, samt helsetjenester.

Vi ønsker å slutte oss til Redd Barnas merknad, og etterlyser at rapporten informerer om hvordan partene i sivilt samfunn og myndighetene opplever samarbeidet.

 

Skole og utdanning

En inkluderende skole, og lik rett til utdanning er av særlig avgjørende karakter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Unge funksjonshemmede stiller seg derfor spørrende til hvorfor utdanningssituasjonen til barn og unge med funksjonsnedsettelser ikke er nevnt i denne delen av rapporten, og ber departementet fremheve dette i den endelige rapporten.

Barnekonvensjonens artikkel 23 understreker at funksjonshemmede barn har rett til at deres undervisning og opplæring skal innrettes ”på en måte som best mulig fremmer barnets sosiale integrering og personlige utvikling”. I den sammenheng savner Unge funksjonshemmede informasjon om hvordan spesialundervisning og funksjonshemmede barns læring utenfor sitt vanlige klassemiljø blir implementert i praksis, med særlig vekt på hvorfor denne gruppen barn tas ut av klassens sosiale fellesskap.

Helse og brukerstyrt personlig assistanse

Lavterskeltilbud innen helsetjenestene, som skolehelsetjenesten, er svært viktig for barn og unges fysiske og psykiske helse. Dette, samt Regjeringens økonomiske satsning på feltet, trekkes frem i rapporten. Likevel viste en undersøkelse utført av Norsk Sykepleierforbund at bare 1,4 prosent av landets skoler hadde helsesøster til stede hver dag, og at det er enorme forskjeller mellom kommunene[1]. Unge funksjonshemmede oppfordrer departementet på det sterkeste å informere komiteen om dette i Norges rapport.

I rapporten trekker departementet frem rettighetsfestingen av BPA-tjenesten, men uten å drøfte implementeringen av BPA i kommunen, og de svært sprikende kommunale forskjellene i innholdet i denne tjenesten. Unge funksjonshemmede ber om at dette belyses nærmere.

Unge funksjonshemmede takker for invitasjonen til å komme med høringssvar.

Med vennlig hilsen

Camilla Lyngen                                                         Synne Lerhol

Styreleder                                                                 Generalsekretær

918 46 984                                                                480 93 590

[1] https://sykepleien.no/forskning/2015/11/en-kartlegging-av-helsesosterbemanningen-i-skolehelsetjenesten

Vedlegg