Høringssvar fra Ungdom og Fritid

angående artikkel 31

Dato: 10.08.2016

Svartype: Med merknad

Ungdom og Fritid ser at staten har redegjort for sitt arbeid på fritidsfeltet i forbindelse med Norges rapportering til FNs barnekomité. Etter vår oppfatning er ikke barns rett til fritid (art. 31) godt nok ivaretatt, og vi mener staten har forpliktelser etter konvensjonen utover det som fremgår av rapporten.

I Ungdom og Fritids innspill til sivilsamfunnets supplerende rapport, har vi vektlagt at tilgangen til et kvalitativt godt fritidstilbud med trygge, kompetente ansatte, fortsatt ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Hindre for deltakelse kan være økonomiske, geografiske, fysiske (manglende universell utforming), tilrettelegging av assistenter etc.

I tillegg finnes det ingen kvalitetssikring av de tilbudene som finnes, og særlig tilbud drevet av det offentlige bør underlegges tiltak for kvalitetssikring, eksempelvis lovverk og kvalifisering av personell.