Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring. Utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

Dato: 26.05.2018

Svartype: Med merknad

Vi viser til Finansdepartementets brev 6.3.2018 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.

Det legges til grunn at drøftelser mellom departementene om endelig plassering av de enkelte bestemmelsene, i privatrettslig eller offentligrettslig lovgivning, samt eventuelle andre problemstillinger i grenselandet mellom departementenes ansvarsområder, mer hensiktsmessig drøftes løpende i forbindelse med proposisjonsarbeidet.

Vedlegg

Til toppen