Høringssvar fra HELP Forsikring AS

GJENNOMFØRING AV FORSIKRINGSDISTRIBUSJONSDIREKTIVET I NORSK RETT

Dato: 06.06.2018

Svartype: Med merknad

INNLEDNING

HELP Forsikring AS (HELP) er et norsk forsikringsselskap, stiftet i 2005. Selskapet tilbyr kun rettshjelpsforsikringer. Vår visjon er å gjøre advokattjenester tilgjengelig for folk flest. Vi distribuerer våre forsikringsprodukter i all hovedsak gjennom forsikringsagenter.

HELP er positive til innføringen av IDD i norsk rett. Vi mener likevel forslaget til ny lov om forsikringsformidling bør endres på to punkter. For det første er forslaget til lovtekst upresist hva gjelder krav til hederlig vandel i aksessorisk agentvirksomhet. For det andre bør ikke den foreslåtte kvantitative begrensningen videreføres. Vi vil redegjøre nærmere for disse to punktene som henholdsvis punkt 1 og 2.

1. KRAV TIL HEDERLIG VANDEL - § 26

I Finanstilsynets høringsnotat pkt 5.3.4, foreslår Finanstilsynet å begrense personkretsen som omfattes av kravet til hederlig vandel i aksessorisk agentvirksomhet. Vi kan ikke se at dette fremkommer tydelig nok i den foreslåtte bestemmelsen. Den foreslåtte innsnevringen av personkretsen bør fremkomme av ordlyden i bestemmelsen.

2. BEGRENSNING PÅ ANTALL UNDERAGENTER

Det er foreslått at antall underagenter ikke kan overstige 50 % av antall agenter i hovedagentforetaket. Det vises til at hovedagenten må ha kompetanse og ressurser som står i forhold til den samlede virksomheten i underagentforetakene, og at dette er viktig av hensyn til forbrukerne.

Begrensningen vil kunne ha nokså vidtrekkende konsekvenser for flere av dagens bransjeaktører. Det er åpenbart at en rekke underagentforetak må legge om sin virksomhet, og det er sannsynlig at noen foretak må nedskalere eller avvikle virksomheten. Færre aktører vil kunne redusere forbrukernes forsikringstilbud og konkurransen i markedet. Det er opplagt ikke i forbrukernes interesse.

HELP mener det foreslåtte regelverket er godt nok bygget opp til å sikre forbrukernes interesser, uten å måtte innføre en slik særbestemmelse. De kvalitative kravene til agentvirksomheten, vil på en adekvat måte sikre forsvarlig utøvelse av virksomheten. Med slike omfattende kvalitative krav, er det også mindre viktig å ha en kvantitativ begrensning.

Tatt i betraktning de mulige konsekvensene av denne begrensningen, er det desto viktigere at dette utredes nærmere. I alle tilfeller bør det gjøres unntak fra begrensningen for så vidt gjelder enklere produkter som distribueres av aksessoriske forsikringsagenter.

Med hilsen
HELP Forsikring AS

Tore Strandbakken
viseadm. dir/advokat MNA

 

 

 

Til toppen