Høringssvar fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

Høring - Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Dato: 26.03.2015

Svartype: Med merknad

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) viser til ovennevnte høring.

Departementet ber om tilbakemelding vedrørende forslagene i utredningen fra McClimans, Aune og Ranheim:

  • Lovfesting av et forbud mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidsforhold. Lovligheten av forskjellsbehandling på grunn av alder foreslås regulert av det generelle unntaket for saklig forskjellsbehandling.

 

Departementet ber også om innspill vedrørende følgende:

  • Om det er behov for å gjøre særskilte unntak fra et eventuelt forbud mot diskriminering på grunn av alder utenfor arbeidsforhold i tillegg til det generelle unntaket for saklig forskjellsbehandling, for eksempel for aldersgrenser fastsatt i lov og/eller forskrift, eller for bestemte sektorer, for eksempel forsikringsloven
  • Om det fortsatt bør gjelde et forbud mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven.
  • De mulig økonomiske og administrative konsekvensene av et eventuelt forbud.

 

YS har følgende kommentarer til de forskjellige punktene:

Lovfesting av et forbud mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidsforhold. Lovligheten av forskjellsbehandling på grunn av alder foreslås regulert av det generelle unntaket for saklig forskjellsbehandling.

 YS slutter seg til McClimans, Aune og Ranheim i deres anbefaling av en blanding av modell 4 og 5 (s. 140-141 i rapporten): Den generelle hovedregelen om diskrimineringsforbud og den generelle unntaksregelen i de øvrige diskrimineringslovene følges også for alder utenfor arbeidsforhold.

 

Om det er behov for å gjøre særskilte unntak fra et eventuelt forbud mot diskriminering på grunn av alder utenfor arbeidsforhold i tillegg til det generelle unntaket for saklig forskjellsbehandling, for eksempel for aldersgrenser fastsatt i lov og/eller forskrift, eller for bestemte sektorer, for eksempel forsikringsloven.

YS har ingen merknader til dette punktet nå.

 

Om det fortsatt bør gjelde et forbud mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven

 YS mener at vern mot diskriminering på grunn av alder i arbeidslivet fremdeles må dekkes av arbeidsmiljøloven. Begrunnelsene er de samme som McClimans, Aune og Ranheim skriver om i sin modell 1. Vi vil spesielt trekke frem følgende:

  • Det er en nær sammenheng mellom arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern og om opphør av arbeidsforholdet for øvrig, og opphør på grunn av øvre aldersgrense.
  • Saksbehandlingsreglene for opphør av arbeidsforhold – både innen virksomheten, og for domstolene – er for lengst godt innarbeidet i arbeidslivet; det er tale om forhandlingsregler, og om relativt korte frister for å få en avgjørelse i en eventuell tvist. Det er en fordel for effektiviteten av aldersdiskrimineringssaker i arbeidslivet at disse prosessuelt følger arbeidsmiljølovens særlige regler.
  •  Tvister om hvorvidt et opphør av et arbeidsforhold er rettmessig, vil kunne være sammensatt slik at ikke bare aldersgrenseproblematikken, men også andre omstendigheter ved arbeidsforholdet, kan være vevet tett inn i hverandre.
  • Arbeidslivets parter og staten har lang erfaring gjennom sitt treparts-samarbeid med å finne løsninger til måter å adressere og initiere endringsprosesser på. Dette kan være hensiktsmessig nettopp der det er snakk om å endre på grunnleggende strukturer i forhold til hvordan alder har blitt og blir betraktet som et sorteringsverktøy.

 

De mulige økonomiske og administrative konsekvensene av et eventuelt forbud.

 YS har ingen merknader til dette punktet nå.

 

Med vennlig hilsen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS

Ørnulf Kastet /s/                                            Hege Herø /s/

Advokat                                                         Seniorrådgiver

Vedlegg