Høringssvar fra Norsk Pokerforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Pokerforbund vedrørende konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Dato: 30.11.2015

Svartype: Med merknad

Sammendrag

Norsk Pokerforbund anbefaler en lisensordning for pengespill i Norge, da vi totalt sett tror det vil føre til færre spilleavhengige og økt inntekt til frivilligheten. En lisensordning vil også være positivt for sikkerheten til forbrukerne. Vi er svært kritiske til eventuelle tiltak som kriminaliserer, eller vanskeligjør det å spille poker på internett uavhengig av operatør.

 

Ansvarlighetstiltak

Spørsmål 1: Hvilket nivå av ansvarlighet vurderer høringsinstansene at man bør ta sikte mot i en framtidig norsk pengespillmodell?

Norsk Pokerforbund mener at det bør være påbudt å bruke obligatoriske grenseverktøy hvor spillerne selv setter tapsgrensene for eget spill. Det bør være enkle løsninger for å ekskludere seg, på kort eller lang tid, fra enkelte eller alle pengespill på tvers av operatører. I en lisensordning bør det også kunne lages ordninger hvor man i større grad kan fange opp spillere som har problemer med å kontrollere spillingen sin.  Vi vet at mange spiller hos uregulerte operatører, og en lisensordning vil gi en mulighet til å regulere dette slik at ansvarligheten totalt sett blir større.

Spørsmål 2: Hvilket beskyttelsesnivå anser høringsinstansene at vil være mulig å etablere under en lisensmodell?

Slik vi oppfatter det har de største aktørene i utlandet allerede fokus på beskyttelse av spillere med spillavhengighet. En lisensordning vil kunne skille ut de uansvarlige aktørene ved at de ikke får lisens. Norsk Pokerforbund ønsker å legge til at vi anser en lisensordning for spillselskaper for å være svært positivt for sikkerheten til forbrukerne. En lisensordning bør stille krav om at spillernes penger er trygge til enhver tid, slik at man ved å spille i det regulerte markedet kan være trygg på at man forholder seg til en seriøs aktør, og at pengene ikke plutselig forsvinner til en useriøs eier.

 

Inntekter til frivilligheten

Spørsmål 3: Hvordan vurderer høringsinstansene at frivilligheten kan sikres inntekter fra pengespill under en lisensordning, sammenlignet med dagens enerettsmodell hvor Norsk Tippings overskudd går direkte til formålene?

I den såkalte Menon-rapporten utarbeidet for Betsson, går det frem at inntektene til frivilligheten vil øke ved innføring av en lisensordning for spillselskaper. Norsk Pokerforbund mener denne rapporten må tas hensyn til i høringen.

 

Enerettsmodellen

Spørsmål 4: Ved en videreføring av enerettsmodellen som reguleringsmodell, hvilke tiltak mener høringsinstansene bør gjennomføres for å sikre at nivået på spilleproblemer fortsatt holdes lavt, og at Norsk Tipping lykkes i å kanalisere spillere til regulerte spill?

Norsk Pokerforbund har ingen konkrete forslag til slike tiltak, men mener i stedet det bør innføres en lisensordning hvor reguleringen sikrer at nivået på spillproblemer fortsatt holdes lavt. Vi tror ikke det er mulig å kanalisere spillere som hovedsakelig spiller internettpoker til regulerte spill så lenge ikke Norsk Tipping tilbyr poker.

 

Obligatoriske gjennomgripende ansvarlighetsverktøy

Spørsmål 5: Hvordan vurderer høringsinstansene slike gjennomgripende ansvarlighetsverktøy?

Norsk Pokerforbund mener det bør være enkle løsninger for å ekskludere seg, på kort eller lang tid, fra enkelte eller alle pengespill, ideelt sett på tvers av operatører. Vi er uenig i at det bør være myndighetsfastsatte tapsgrenser for spill. For profesjonelle pokerspillere kan svingningene mellom gevinst og tap til tider være store, spesielt om man spiller på høyt nivå. Det må derfor være rom for at man skal kunne fortsette å spille etter en tapsperiode. Vi anser det som en bedre egnet løsning at spillerne selv setter sine egne tapsgrenser på forhånd.

Spørsmål 6: Er det praktisk mulig å innføre slike verktøy i en lisensordning?

I øyeblikket finnes det, så vidt vi kjenner til, ikke verktøy som kan administrere tapsgrenser på tvers av spillselskaper. Norsk Pokerforbund tror en slik ordning vil føre til flere utfordringer. Blant annet vil de ulike operatørene innenfor lisensordningen måtte få tilgang til sensitiv informasjon om hverandres kunder og deres spillhistorikk.

Spørsmål 7: Vil en lisensordning med gjennomgripende ansvarlighetsverktøy slik Lotteritilsynet beskriver være attraktiv for mulige søkere av lisens?

Som nevnt i vårt svar til spørsmål 6 vil operatørene innenfor lisensordningen måtte dele sensitiv informasjon med hverandre dersom foreslåtte tiltak skal innføres. Norsk Pokerforbund finner det lite trolig at spillselskapene ønsker å dele kundenes spillhistorikk med hverandre. Når det heller ikke finnes monitoreringsverktøy, og verktøy for å administrere tapsgrenser på tvers av operatører, er vi bekymret for at slike tiltak vil bli vanskelig å gjennomføre, og at en lisensordning vil være lite attraktiv for mulige søkere av lisens.

Spørsmål 8: Hvilke konkrete tiltak mener høringsinstansene eventuelt ikke vil være mulig eller ønskelig å gjennomføre under en lisensmodell?

Tiltak som setter personvern i fare eller som krever at operatører skal dele sensitive kundeopplysninger med hverandre vil etter Norsk Pokerforbunds oppfatning ikke være ønskelig å gjennomføre under en lisensmodell.

Spørsmål 9: Hvilke utfordringer vurderer høringsinstansene vil oppstå?

Manglende verktøy for administrering av tapsgrenser på tvers av operatører, problemstillinger rundt retten til personvern og utfordringer med at operatører må dele kundeopplysninger med hverandre.

Spørsmål 10: Lotteritilsynet vurderer at innføring av gjennomgripende ansvarlighetsverktøy fører med seg problemstillinger rundt retten til personvern etter personvernopplysningsloven, idet en slik ordning vil medføre innsamling og oppbevaring av sensitive personopplysninger.  Hvordan vurderer høringsinstansene denne problemstillingen?

Norsk Pokerforbund er enig i Lotteritilsynets vurdering av dette.

                             

Beskyttelse av regulerte aktører, uavhengig av reguleringsmodell

Spørsmål 11: Hvordan vurderer høringsinstansene den praktiske gjennomførbarheten og ønskeligheten av å innføre slike tiltak for å stenge uregulerte aktører ute fra det norske pengespillmarkedet?

Nettpoker er ikke et spill som per i dag tilbys av Norsk Tipping. Dermed er norske pokerspillere som vil spille nettpoker nødt til å spille dette hos utenlandske spillselskaper. Svært mange nordmenn spiller nettpoker i dag på hobbybasis, og mange av våre medlemmer spiller nettpoker profesjonelt. Dersom man, for å beskytte inntektene til Norsk Tipping, innfører tiltak for å stenge uregulerte aktører ute av markedet, fratar man hobbyen og levebrødet for mange nordmenn. Dette anser vi for å være lite ønskelig. Vår oppfatning er at ved en eventuell lisensordning hvor for eksempel poker tilbys hos de regulerte selskapene, vil nordmenn velge å spille i det regulerte markedet fremfor det uregulerte.

 

Spørsmål 12: Lotteritilsynet skisserer tre ulike former for blokkering av nettsider: blokkering av IPadresser, blokkering av DNS-adresser og DPI-basert blokkering. Hvordan vurderer høringsinstansene disse ulike formene for blokkering som tiltak for å beskytte det norske regulerte markedet?

For Norsk Pokerforbund sin del er det svært alvorlig om slike tiltak fratar våre medlemmer muligheten til å spille poker på internett. Vi stiller spørsmålstegn rundt lovligheten av å nekte pokerspillere å spille nettpoker. Selv om det i dag er ulovlig for utenlandske spillselskap å markedsføre seg i Norge, er det ikke ulovlig for nordmenn å spille der. Norsk Pokerforbund ser heller ingen grunn til at det skal være ulovlig å spille nettpoker i fremtiden. Forøvrig er ingen av de foreslåtte tiltakene særlig vanskelige å omgå, og er praktisk svært vanskelig å håndheve. Vår oppfatning er derfor at disse tiltakene uansett ikke vil ha ønsket effekt.

Vedlegg