Høringssvar fra Vestfold fylkeskommune (2. uttalelse)

Endelig svar på høring etter politisk vedtak

Dato: 01.12.2015

Svartype: Med merknad

 

10/15 – Konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill - Høringsuttalelse

Nytt forslag – fremmet av Ingar Eikbråten (FrP)

Kulturdepartementet har bestilt to ulike utredninger, for å belyse punktene i Sundvoldenerklæringen som Vestfold Fylkeskommune skal avgi høringsinnspill til. En fra Lotteritilsynet, og en fra Rambøll.
For Vestfold Fylkeskommune er det en forutsetning at frivilligheten og idretten skal sikres inntekter fra pengespill, også med lisensordning.

Lotteritilsynet mener at dagens enerettsmodell er den beste, fordi omfanget av spilleproblemer er stabilt, eller svakt nedadgående. Samtidig konkluderer de med at enerettsmodellen vil tåle
konkurransen fra uregulerte operatører i dagens omfang, så lenge nivået på spill-problemer er lavt og Norsk Tipping lykkes i å kanalisere spillere til regulerte spill.

Rambøll påpeker at det vil være mulig å innføre en rekke ansvarlighetstiltak i en lisensordning, men ikke et tilsvarende regime Norsk Tipping har i dag. En lisensordning, vil ifølge Rambøll, gi økte skatteinntekter til den norske stat, men mindre til Norsk Tipping. For Vestfold Fylkeskommune, vil det være avgjørende at lisensordningen skal tilføre statskassen økte inntekter, samtidig som overskuddet tilfaller kultur, idrett og folkehelse som i dag.


Vestfold Fylkeskommune anser fordelende ved en lisensordning å være:

· Kunden bestemmer forutsetningene.

· Innse at evnen til å tilby folk flest en tjeneste vi av egen fri vilje velger, er avgjørende. Å tiltrekke kunden bør være målet for en fremtidsrettet regulering.

· Skape et regelverk som er likere for alle. Et regelverk som preges av fakta om risikoaspekter, hva Norge vil unngå- og hva virkeligheten forteller om målene kan nås.

· Det er en myte at utenlandske betting-selskaper ikke bryr seg om spilleavhengighet og konsekvenser av handling. For eksempel Unibet og Bettson har kontrollrutiner som sørger for at de som spiller uregelmessig mye, får låst sine konti. Aldersbegrensning, analyse av personlig spillmønster og begrensning- og blokkeringsverktøy, er sammen med informasjon, veiledning og scanning av den enkeltes spill aktivitet grunnfundamentet i selskapenes ansvarlig-spill-politikk.

· Mange nordmenn spiller i dag på utenlandske spillnettsteder som ikke er regulert av norske myndigheter. Antallet vil være vanskelig å oppdrive, siden dagens ordning ikke er regulert slik den vil være med en lisensordning.

· En lisensordning vil kunne sikre at nordmenn får mulighet til å spille på trygge og seriøse nettsteder, samtidig som man bidrar til å sikre at skatteinntektene går tilbake til Norge.

· Etter at lisensordningen ble innført i Danmark i 2012, spiller nå 95 prosent av danske spillere på regulerte nettsteder.


Konklusjon:
Vestfold Fylkeskommune stiller seg positive til forslaget om å innføre lisensordning.

Med vennlig hilsen

Ingar Eikbråten
Hovedutvalg for Kultur, Idrett og Folkehelse – Vestfold FrP