Høringssvar fra MEC Norge AS

Spillindustriens påvirkning i mediemarkedet

Dato: 30.11.2015

Svartype: Med merknad

Det vises til Kulturdepartementets høringsbrev av 8. juli 2015. MEC Norge AS (MEC) inngir med dette sine overordnede kommentarer til de dokumenter som er sendt på høring.

MEC sin innfallsvinkel i høringen er basert på innflytelsen spillindustrien har på mediemarkedet i dag og hvor konkurransevridende denne er.

Omsetningen fra uregulerte spillselskaper er estimert av MEC til å utgjøre i underkant av 400 millioner i 2015. Mesteparten av denne omsetningen ligger på TV-reklame sendt fra utlandet. Denne industrien står da for nesten 5 % av den totale reklameomsetningen i Norge. Dette utgjør omtrent 12 % av omsetningen av all TV-reklame.

Det første aspektet vi mener er sentralt er at med enerettsmodellen er enkelte TV-hus utelukket fra reklameomsetningen til de uregulerte selskapene. Dette gjelder først og fremst TV2, som har sendinger fra Norge på alle sine kanaler. Dette gir kanalhusene Discovery Networks Norway, MTG og FOX et stort fortrinn, ved at de har 400 millioner i reklameomsetning som kan investeres i program som TV2 ikke har mulighet til å by på.

I 2014 omsatte norske mediebyråer totalt for 9,1 milliarder. Med andelen av omsetning som kommer fra de uregulerte spillselskapene utgjør dette en så stor del av totalen, så vi estimerer denne omsetningen til å sysselsette 50 personer i mediebyråene alene.

Mediebyråene plasserer reklamen, reklamebyråene produserer reklamen og produksjonsbyråene klargjør dette materiellet, som total sett utgjør flere hundre årsverk. I tillegg jobber flere av landets PR-byråer for de uregulerte selskapene. Vårt anslag er at det er minst 150 årsverk som er direkte knyttet til denne omsetningen.

Ved å åpne for en lisensiering i Norge vil det gi TV2 mulighet til å ta del i denne omsetningen, som vil gjøre fordelingen mer rettferdig enn dagens enerettsmodell. De uregulerte selskapene står i dag for en stor del av den totale reklameomsetningen og er dermed en viktig aktør for å opprettholde sysselsettingen i kommunikasjonsbransjen. En lisensordning vil også øke behovet for arbeidskraft for å håndtere disse kundene på lik linje med for eksempel Norsk Tipping. Økt omsetning vil føre til høyere inntekter også til staten.

Av mer prinsipiell karakter vil omsetningen fra de uregulerte spillselskapene øke inntektene til norsk idrett og kultur, som vi har lest i Menon-rapporten «Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill». En hører til stadighet argumentet om at en åpning for lisensiering vil føre til flere tilfeller av spillegalskap, noe rapportene fra Lotteritilsynet klart viser at ikke stemmer. Da virker eneste argument for beholde dagens enerettsmodell å være kontroll over inntektsstrømmen, som i dag går direkte fra Norsk Tipping til idretten. Staten vil trolig være en god, om ikke bedre, forvalter av disse ressursene dersom de skulle komme som en skatt fra nye lisenstakere.

 Mvh

Martin Bentzen og Glenn Engebretsen

MEC Norge AS