Høringssvar fra Finnmark fylkeskommune

Høringsuttalelse fra Finnmark fylkeskommune

Dato: 24.11.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger saksfremlegg og innstilling, samt vedtak i hovedutvalg for kultur og samferdsel.

Vedlegg