Høringssvar fra Telemark fylkeskommune

Høyringsuttale - konsekvensar ved mogleg lisensordning for pengespel

Dato: 12.11.2015

Svartype: Med merknad

Politisk vedtak:

  • Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur, tilrår og oppretthalde dagens ordning med spelmonopol gjennom Norsk Tipping.
  • Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur, sluttar seg elles til fylkesrådmannen sine vurderingar i saka og til vedlagte svar på konkrete spørsmål i høyringsnotatet. (vedlegg 2)

Fylkesrådmannen sine vurderingar:

 

Vedlegg:

1. Svar på konkrete spørsmål i høyringsnotatet

Vedlegg