Høringssvar fra Unio

Dato: 27.09.2019

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep.

0032 Oslo

Vår saksbehandler

Kopi til

Vår dato

Vår referanse

Deres referanse

Henrik Dahle

27.09.2010

Høring om norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip

Vi viser til høringsnotat datert 27.06.2019 fra Nærings- og fiskeridepartementet om norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip. Vi takker for muligheten til å få komme med innspill.

Innledning

Unio er en hovedorganisasjon for universitets- og høyskolegruppene. Det norske maskinistforbund (Dnmf), som organiserer maskinistene, er tilsluttet oss.

Vi støtter høringsuttalelsen til Dnmf. I tillegg ønsker vi å knytte noen kommentarer til det videre arbeidet og utredningen fra Wikborg Rein Advokatfirma og Oslo Economics.

I anmodningsvedtak nr. 1101 (2016–2017) har Stortinget bedt regjeringen utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Utredningen skal blant annet klargjøre kyststatens handlingsrom i norske farvann og på norsk sokkel uten å komme i konflikt med flaggstatsprinsippet. Vi er tilfredse med at utredningen konkluderer med at Norge har en vid folkerettslig adgang til å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

Politikk, kunnskap og det grønne skifte

Som hovedorganisasjon er Unio opptatt av den norske modellen – en modell som har gitt oss et land med små forskjeller mellom folk, gode velferdsordninger og høy økonomisk vekst. Styrken i den norske modellen ligger blant annet i et godt utviklet trepartssamarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Unio deltar i mange konstruktive partssammensatte utvalg på en rekke områder i arbeidslivet. Vi tar det for gitt at Nærings- og fiskeridepartementet setter ned et partssammensatt utvalg som skal se på hvordan handlingsrommet kan fylles og konsekvensene av dette, med hensikt å komme frem til konkrete forslag. Dnmf må delta i utvalget og arbeidet bør igangsettes raskt.

Globalisering har så godt som alltid vært en del av arbeidslivet for sjøfolk. Det har ofte vært grunnlaget for vekst og sysselsetting, men også for det motsette. Sjøfolk har til fulle fått oppleve hva globalisering og global konkurranse kan innebære: Tap av arbeidsplasser og press på lønns- og arbeidsvilkår. Sjøfolk har fått oppleve at uttrykket «race to the bottom» er en realitet.

På fastlandet har man over tid sikret likeverdige konkurransevilkår for arbeidstakerne og virksomhetene gjennom allmengjøring av tariffavtaler. For å få lik konkurranse i norske farvann og på norsk sokkel, mener Unio at myndighetene må stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på linje med landbaserte bransjer, som på samme måte som sjøfolk er utsatt for internasjonal konkurranse.

Fordelene er mange: Det vil ikke lenger lønne seg å bruke bekvemmelighetsflagg, man vil sikre at alle som bidrar til norsk fastlandsøkonomi mottar norsk lønn og blir beskyttet av norske lover og det vil sørge for at vi i mange tiår fremover kan forsyne maritim industri med oppdatert, erfaringsbasert maritim kompetanse.

Nå er det opp til regjeringen å følge opp utredningene. Handlingsrommet er der, og en rekke viktige kyststater har gjennomført slik regulering uten å ha blitt saksøkt for folkerettslige domstoler eller møtt motstand på annen måte.

Dette handler ikke bare om å ha et ryddig arbeidsliv, det handler også om det grønne skiftet og å ha en god næringspolitikk. Den kompetansen norske sjøfolk besitter er viktig for hele det maritime miljøet.

Unio mener det er uforståelig og uforsvarlig at ikke myndighetene tidligere har tatt et større ansvar for å sikre at norske sjøfolk i større grad bemanner norske skip i norsk farvann. Dette trengs for å opprettholde og videreutvikle fagmiljøene som kan gjøre det attraktivt for norsk ungdom å satse på en karriere til sjøs.

Unio mener det er viktig å bygge en politikk som sikrer at norske arbeidsfolk har gode og framtidsrettede arbeidsplasser på havet. En politikk som bygger på norske lønns- og arbeidsvilkår, og som setter kunnskap og kompetanse i sentrum – også når vi snakker om ressursene i og fra havet. I tillegg handler det om arbeidsplasser. Samspillet mellom de maritime fagmiljøene – både til sjøs og til lands – er avgjørende for den grønne veksten. Og avgjørende for levedyktige kystmiljøer, ikke minst når oljenæringen flater ut.

Virkemidler

Unio støtter forslaget om innføring av en rammelov som det beste virkemidlet for å sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdig med de vilkår norske arbeidstakere har, og hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet. En rammelov vil hjemle nødvendige forskrifter som dekker alle de forskjellige rettsområdene som norske vilkår omfatter. Videre har de enkelte virkemidler forskjellig hjemmelsbakgrunn ettersom de er privatrettslige, tariffmessige eller offentligrettslige. Vi mener det er grunn til å ta i bruk de fleste av disse virkemidlene, og at dette gjøres best gjennom en rammelov.

Vennlig hilsen

Unio

Henrik Dahle

fagsjef og advokat