Høringssvar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Høring - Voldsoffererstatningsutvalgets utredning NOU 2016.9 "Rettferdig og

Dato: 01.03.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til høring datert 01.11.2016 om Voldsoffererstatningsutvalgets utredning NOU 2016:9.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har merket seg at Justis- og beredskapsdepartementet er opptatt av at voldsskadeordningen skal være rettferdig og hensiktsmessig, og at det skal være en subsidiær ordning.

Vi har ingen merknader til forslaget om en rettferdig og forutsigbar voldsskadeerstatning, bortsett fra det som er skrevet om de ulike dekningsmulighetene for juridisk bistand, og som særlig er beskrevet i kapittel 20.

Slik vi forstår utredningen går utvalgets flertall inn for alle skal ha krav på å få dekket inntil 3 timer advokathjelp etter offentlig sats i forbindelse med søknader om voldsoffererstatning. Ettersom dekning av bistand etter rettshjelploven er en subsidiær ordning, og hvor det på andre områder blir vist til at det ikke skal innvilges bistand dersom bistand kan dekkes av andre ordninger, f.eks. det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt stiller vi spørsmål ved dette forslaget.

Vi registrerer at flertallet går inn for at alle eksisterende ordninger skal opprettholdes. Dette er fire dekningsmuligheter som i dag behandles av ulike instanser, og som kan gi et uoversiktlig system for både søkeren, advokatene og de som skal administrere de ulike ordningene.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener at det er en fordel om dekningsmulighetene blir mer forutsigbare og at det blir mer oversiktlig hvem som skal innvilge/behandle kravet om rettshjelp. Vi støtter utvalgets grunnleggende syn som er beskrevet på side 159, spalte 2 om at salærkravet bør avgjøres av den myndighet om har best kjennskap til det arbeidet som er nedlagt for å fremme voldsskadesøknaden.

Vi har ikke ytterligere merknader til forslaget.

 

 

 

 

 

Vedlegg