Høringssvar fra Barne- og likestillingsdepartementet

Høring - Voldsoffererstatningsutvalgets utredning NOU 2016 9 Rettferdig og forutsigbar - Voldskadeerstatning - tilbakemelding fra BLD

Dato: 21.02.2017

Svartype: Med merknad

Vår ref. 17/558

Vi viser til brev av 02.11.2016 vedrørende ovennevnte sak.

Barne- og likestillingsdepartementet har ingen merknad til høringen, men ønsker å bli trukket med i det videre arbeidet med å vurdere forslagene som gjelder tilfeller hvor det er utøvd grov vold og seksuelle overgrep mot barn.    

Med hilsen                                                                        

Helga Berit Fjell (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                           Camilla Børresen Tjelflåt
                                                                           rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.