Høringssvar fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

NOU 2016 9 Rettferdig og forutsigbar voldsoffererstatning

Dato: 27.02.2017

Svartype: Med merknad

 Stortingets utvalg for rettferdsvederlag slutter seg til forslagene i NOU 2016:9 for så vidt som de berører arbeidet i utvalget. Forslaget vil medføre at rettferdsvederlagsordningen vil bli mer rendyrket til saker der det offentlige er å klandre, og det vil også innebære at skadelidte får en klageadgang de i dag ikke har.