Høringssvar fra DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Høringsuttalelse NOU 2016 9 Rettferdig og forutsigbar - voldskadeerstatning

Dato: 28.02.2017

Svartype: Med merknad

Vi ønsker med dette å gi noen innspill til NOU 2016:9 "Rettferdig og forutsigbar - voldskadeerstatning".

DIXI møter daglig utsatte for seksuelle overgrep og mange har hatt, har eller kommer til å være aktuelle for voldsoffererstatning. Vi har valgt å konsentrere vårt innspill til å gjelde to områder – det som omhandler forsikringsplikt, samt ordningas virkeområde.

I flere punkter står forsikring omtalt (f.eks. kapittel 8.3.3/11.5.2/11.6.1.2.4./18.2.6)

Voldsoffererstatningsutvalget foreslår at personer som ikke har tegnet egen privat forsikring ikke skal få sitt fulle tap dekket av voldsoffererstatningsordninga for hendelser i utlandet. Man vil ikke gi voldsoffererstatning for tap som normalt dekkes gjennom alminnelig reise-forsikringer. Ett av argumentene som trekkes fram er at det store flertall har reiseforsikring og at det dermed ikke vil gjelde mange. DIXI vil påpeke at det ikke er tilfeldig hvem som ikke har tegnet forsikring. Dette gjelder ofte unge personer med dårlig råd. En erstatningsordning skal gjelde likt for alle, et prinsipp som brytes i det øyeblikk det stilles krav om forsikring for å få full uttelling av erstatning. Vi advarer mot endringer som kan bidra til å skape et

klasseskille mellom de ressurssterke og de ressurssvake – hvor det ofte er de sistnevnte som har størst behov for voldsoffererstatning. De foreslåtte endringene vil gi en innskrenking av gjeldende rettigheter, noe DIXI ønsker å markere motstand mot.

Hvis det regnes som et gyldig argument at forsikringsplikt uansett vil ramme få, siden det store flertallet har reiseforsikring, vil vi svare med at dagens ordning bør opprettholdes, nettopp fordi vi ikke vil uthule systemet for mindretallet – som fort er de mest ressurssvake.

Vi ser også med bekymring på hvilke konsekvenser en forsikringsplikt kan føre til på sikt, da en reiseforsikring normalt omfatter reiser både innenlands og utenlands. Vil dette kunne bidra til å flytte de generelle, offentlige dekningene over på et forsikringsbasert system? Og hvordan vil det kunne påvirke saksbehandlingstid i sakene når man først skal gå gjennom forsikringsdekning?

Geografisk virkeområde (kapittel 11.6.1.2. - 11.6.1.2.4/5 - kapittel 11.6.1.3/4/)

Vi er enig med utvalget i at det også bør utbetales voldsoffererstatning for volds-/overgrepsskader påført i utlandet når fornærmede har bosted i Norge. I den forbindelse viser vi til ovenstående punkt som gjelder forsikringsdekning – hvor vi ikke støtter utvalgets anbefalinger.

Vi er enig med voldsoffererstatningsutvalget i at voldsoffererstatningsordninga bør gjelde generelt, og ikke avgrenses til kun å omfatte alvorlige straffbare handlinger i utlandet. I denne forbindelse vises til at også fornærmede ved mindre alvorlige handlinger kan ha et behov for erstatning. Også mindre alvorlige hendelser kan medføre betydelige tap, og det vil kunne bli vanskelig praktisk å gjøre et skille mellom sakene. 

Vi er enige med utvalget i at vilkåret "særlige grunner" bør fjernes når det gjelder voldsepisoder i utlandet.