Høringssvar fra Bærum kommune

Dato: 01.04.2020

31.3.20

Høringssvar fra Bærum kommune

Forslag til en midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Det vises til utsendt høringsbrev og høringsnotat fra Barne- og familiedepartementet datert 31.3.20 med høringsfrist 1.4.20. Bærum kommune gir med dette administrativt behandlet høringssvar til overnevnte midlertidige forskrift.

Bærum kommunes overordnede vurdering er at departementets forslag til midlertidig forskrift inneholder nødvendige, hensiktsmessige og relevante tilpasninger for å sikre barns beste og barns rettsikkerhet under pandemien med koronavirus. Bærum kommune slutter seg til forslagenes innhold og innretning. I det videre omtales enkelte behov for tydeliggjøring og presisering som bør innarbeides på hensiktsmessig måte i ulike deler av midlertidig forskrift.

Bærum kommune støtter departementets forslag til tiltak for å forhindre at flere saker enn nødvendig må utsettes på grunn av utbruddet av Covid-19 og for å sikre en forsvarlig og trygg saksavvikling i fylkesnemnda, samt forslaget om utvidet frist for barnevernstjenesten til å fremme begjæring om tiltak til fylkesnemnda etter akuttvedtak

Bærum kommune støtter departementets forslag til tiltak for å gi barn nødvendig omsorg og beskyttelse gjennom midlertidig myndighet til å flytte barn mellom institusjoner og forenklede regler for oppfølgings- og tilsynsbesøk i fosterhjem og institusjon, med noen presiseringer i det følgende:

Bærum kommune legger til grunn at barnevernansatte er definert som samfunnskritisk funksjon, på lik linje med helsepersonell. Alle tilpasninger i oppfølgingen av barn og familier relatert til pandemien, enten det er etter beslutning i barneverntjenestene eller i Bufetat, må baseres på en vurdering av risiko, forsvarlighet og barnets beste i hver enkelt sak/situasjon. Eksempelvis må det være et bærende prinsipp som fremgår tydelig i midlertidig forskrift at det skal gjennomføres en konkret vurdering i hver enkelt sak/situasjon når det gjelder hvorvidt tilsynsbesøk i institusjon og fosterhjem, samt fosterhjemsbesøk kan gjennomføres på ordinær måte eller gjennom alternative verktøy og fremgangsmåter. Det må videre fremgå tydelig at alle slike vurderinger og beslutninger skal dokumenteres.

Det legges til grunn at Bufetat ved situasjoner der det vurderes som påkrevd å beslutte flytting av barn mellom institusjoner, ikke alene kan begrunne slike beslutninger med utfordringer i bemanningssituasjonen ved Bufetats tiltak. Bufetat må i det lengste sikre egen beredskap og bemanning som samfunnskritisk funksjon. Smittevernhensyn eller anbefalinger om isolasjon må dermed være de førende hensyn i vurdering av flyttinger, sammen med vurdering av forsvarlighet og ungdommens behov og beste. Blant sistnevnte momenter vil også bemanningssituasjon kunne vektes i helhetsvurderingen. Det presiseres at kommunene skal involveres i vurderingene. Bærum kommune ber videre om at de kommunale barneverntjenestene gis en myndighet til å godkjenne, og eventuelt etterspørre utdypninger og suppleringer, når det gjelder den dokumentasjon Bufetat oversender kommunene vedrørende vurderinger bak beslutninger om å flytte barn mellom institusjoner.

Det presiseres at Bufetats alminnelige bistandsplikt overfor kommunene må overholdes under pandemien.

Vennlig hilsen

Mari Hagve

Barnevernsjef

Bærum kommune

Vedlegg