Høringssvar fra SOS-barnebyer

Dato: 01.04.2020

Høringssvar - forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid – 19

SOS-barnebyer vil med dette svare på høringen til forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. SOS-barnebyer var ikke oppført på den opprinnelige listen over høringsinstanser, men ber om at vi settes opp på nye høringer på barnevernfeltet.

Vi har forståelse for og er i utgangspunktet positive til at den ekstraordinære situasjonen gjør det nødvendig å komme med ekstraordinære tiltak. Det er i slike situasjoner spesielt viktig at Norge følger opp sine forpliktelser til Barnekonvensjonen. Dagens regelverk er for å beskytte barna og deres beste. Endringer i forskriften må sette barnas behov først og være til barnas beste.

Med tanke på forskriftens akutte karakter og den svært korte høringsfristen, vil vi fremheve at:

· Barnets beste må tydelig forankres i forskriftens formål

· Det må tydeliggjøres hvordan sikre barns medvirkning

· Barnevernstjenesten må søke om utvidet frist for å sende begjæring til fylkesnemnda

· Institusjon er barnets hjem og barnet bør kun flyttes når det er absolutt nødvendig

· Barn må gjøres fortrolig med tilsyn under andre kommunikasjonsformer

Generell kommentar om summen av disse forslagene.

SOS-barnebyer er bekymret for den samlede svekkelsen av rettighetene til barn under «Koronaloven». Det er avgjørende at departementet sikrer at de enkelte deler og helheten i endringene ikke er til skade for barnet.

§1 Formål

Innledningsvis mener vi §1 tydelig må presisere at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn og at barn har rett til å medvirke.

§ 2 Fjernmøter og fjernavhør i fylkesnemnda

SOS-barnebyer mener at fjernmøtes og fjernavhør svekker rettsikkerheten i forhold til normal behandling fylkesnemnda. Det må tas ekstraordinære tiltak for å sikre at barn blir hørt og får mulighet til å medvirke i forhandlingene.

§3 Kombinasjon av muntlig og skriftlig behandling

SOS-barnebyer mener at skriftliggjøringen av forhandlingene i fylkesnemndene kan gjøre det vanskeligere for barn å bli hørt og medvirke. Det bør utarbeides en kort veileder for hvordan sikre at barn blir hørt.

Vi er særlig opptatt av fylkesnemndsleder ser til at barnet gis mulighet for å bli godt kjent med sakens dokumenter i forkant av behandling av saken slik at barnet har mulighet til å få sine rettigheter ivaretatt.

Når en større del av saken skal behandles skriftlig ber vi om at forsvarlighetskravet rammes inn slik at det sikrer mest mulig likeverdig behandling av alle parter i saken.

§5 Utvidet frist for å sende begjæring til fylkesnemnda

Vi mener at forslaget ikke er godt nok begrunnet slik det foreligger. Selv om enkelte barnevernstjenester vil kunne bli rammet av pandemien så bør ikke unntaket gjelde for alle barnevernstjenester.

Et mindre inngripende tiltak vil være at barnevernstjenesten kan søke Fylkesnemnda om utsettelse på enkelte saker i inntil to uker med begrunnelse i kapasitet og saken det gjelder.

§6 Hjemmel for Bufetat til å flytte et barn fra en barnevernsinstitusjon til en annen

Institusjonene er barnas hjem og det bør til tilstrebes at barna skal få så stabil hjemmesituasjon som mulig. Flytting er et svært inngripende tiltak i barnets liv og bør bare skje når det er helt nødvendig. Det foreligger ingen anbefalte tiltak som gjør at andre barn som rammes av korona i familien må flytte.

Vi synes det er uklart om en beslutning er permanent eller midlertidig. Dersom en flytting gjøres permanent som følge av Covid-19, må den behandles i fylkesnemnda i etterkant. Dette for å sikre partenes rettsikkerhet og fylkesnemndas adgang til å vurdere plasseringsalternativet.

SOS- barnebyer mener at det bør fremkomme tydelig hvilke tiltak som må være prøvd ut i forkant av en eventuell flytting. Det må komme tydelig frem av forskriften at en flytting ansees som siste utvei.

I departementets tekst har man lagt til grunn at en flytting vil være en beslutning som Bufetat skal ta. Da i dialog med kommunal barneverntjenesten. Det er SOS-barnebyers mening at denne beslutningen før kunne påklages og behandles av fylkesnemnda.

I en unntakssituasjon som man i dag er i, må en avgjørelse om flytting sterkt bære preg av medvirkning fra den det måtte påvirke aller mest. Barnet må i stor grad kunne medvirke i denne prosessen og i større grad enn ved “vanlige” beslutninger, i slike tilfeller.

§7 Adgang til å erstatte tilsyns- og oppfølgingsbesøk med andre kommunikasjonsformer

Dagens situasjon forsterker viktigheten av de lovpålagte tilsyns- og oppfølgingsbesøkene. Vi støtter forslaget om å bruke andre kommunikasjonsformer for å føre tilsyn, men mener det bør utarbeides en kort veileder for hvordan tilsyn kan føres gjennom andre kommunikasjonsformer. Det må også sikres at både barnet og tjenesten kan bli fortrolig med den nye formen.