Høringssvar fra Blå Kors

Dato: 31.03.2020

Svartype: Med merknad

Høring - forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid - 19

Vi står i en utfordrende situasjon som samfunn, når både smittevern og omsorgen for de mest utsatte skal ivaretas. Det er derfor viktig at gjeldende forskrifter, lover og praksis vurderes for å se om det gis muligheter for endring som sikrer at vi ivaretar dette samfunnsoppdraget bedre. Det er også gunstig at forskriften bygger på den nylig vedtatte forskriften for domstolsbehandlinger slik at likhet for loven ivaretas også på dette feltet.

Videre støtter vi at forskriften begrunnes i beredskap, slik at de offentlige tjenester skal kunne utføre sitt oppdrag også dersom tjenesten får redusert kapasitet på grunn av den konkrete smittesituasjonen.

Vi støtter også forslaget om at adopsjonssaker ikke skal behandles i fjernmøte.

Vi har likevel noen bemerkninger til forslaget som helhet:

  1. Vi ser særlig behov for raske avgjørelser om flytting når det er relatert til koronasituasjonen, enten fordi institusjonen på grunn av redusert bemanning ikke er i stand til fortsatt å utføre oppdraget, eller at smittevernhensyn tilsier flytting. Vi vil ikke tilråde hurtige avgjørelser av andre hensyn, og mener at slike begrensninger må komme tydelig frem.
  2. Forskriften bruker uttrykket «når det er nødvendig og ubetenkelig» det kunne her vært ytterligere presisert hvilke momenter som skal ligge til grunn for en slik vurdering. Ubetenkelighetsvilkårene kunne derfor vært en del av forskriften, ikke bare forarbeidene.
  3. Det åpnes opp for forenklet behandling, som kan føre til vedtak som har stor virkning på barn og familiers fremtidige liv. Forskriften kunne med fordel vært tydelig på hvordan slike vedtak skal forvaltes når unntaksbestemmelsene oppheves. Skal da vedtak gjøres på ny? Skal de evalueres, eventuelt når og hvordan? Eller tenkes det at vedtakene skal bli stående? En konsekvens av en slik tanke vil være at vedtak fattet med forenklet behandling og forenklet oppfølging i tiltaket vil være «gode nok». Dersom det skulle være tilfelle vil det også kunne tenkes at praksisen videreføres. Vi vil ikke anbefale det uten grundigere vurderinger enn det som har vært mulig å gjennomføre i disse tider.

Et vedtak fattet med forenklet saksbehandling vil kunne være en trussel, både for korrekt offentlig myndighetsutøvelse og for det enkelte individ. Vi anbefaler derfor at forskriften gir føringer på hvordan vedtak og behandling skal vurderes i ettertid.

  1. Forskriften peker på at rettssikkerheten må ivaretas. Dette kunne vært beskrevet mer utførlig. Hvordan ivareta IKT sikkerhet og GDPR? Hvordan sørge for at også fjernavhør gjennomføres uten utilbørlig press på intervjuobjektene? Hvordan avklare eierskap til digitalt materiale med sårbare personopplysninger? Det påhviler også et særskilt ansvar for informasjon og opplæring til familier som skal avhøres i fjernavhør når det ikke er gis myndighet til familie eller deres advokat til å nekte at fjernavhør gjennomføres, kun til å uttale seg.

I dette kunne det vært en fordel med klare føringer på hvem som skal være til stede i slike fjernavhør, hvor den tekniske installasjonen for avhøret skal være rigget opp og regler for hvordan avhør skal sikres og oppbevares. Dette kan gjøres ved å vise til gjeldende lovverk.

Trondheim 31.03.20

På vegne av Blå Kors,

Divisjonsdirektør Blå Kors divisjon opplæring

Solveig Mjølsnes