Høringssvar fra Kommunal Landspensjonskasse

Dato: 12.12.2019

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsnotat om alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd, utsendt 17.september 2019 fra Arbeids – og sosialdepartementet.

KLP har ingen merknader til det det materielle innholdet i høringsnotatet.

KLP vil imidlertid på generell basis bemerke at endringer i alderspensjon til uføre fra folketrygden vil kunne få konsekvenser for utformingen av uføres alderspensjon i de offentlige tjenestepensjonsordninger. I Prop. 87 L (2018-2019) Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover vises det til at spørsmålene om hvor lenge uføre skal tjene opp påslagspensjon og om de skal få betinget tjenestepensjon, skal avklares etter at Stortinget har avklart reglene i folketrygden. Det vises videre til at disse reglene og eventuelle særregler for gradert uføre uten folketrygdytelse må være avklart før utbetaling av påslagspensjon startes, tidligst fra 2025.

Det er ønskelig at reglene for opptjening av alderspensjon til uføre i de offentlige tjenestepensjonsordningene avklares så tidlig som mulig. For KLP er det viktig å kunne kommunisere riktig alderspensjon også til denne gruppen, og dette behovet er ytterligere forsterket etter omlegging til opptjening av påslagspensjon. I tillegg vil eventuelle endringer i regelverket for opptjening av alderspensjon også påvirke fonderingen og kostnadene for offentlig tjenestepensjon.