Høringssvar fra Fjordlaks AS

Høringssvar - fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

Dato: 31.10.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev av 29.09.16 og takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse.

Fjordlaks er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for både norske og utenlandske arbeidere, og anser allmenngjøring av minstelønn som en prinsipielt god løsning for å sikre like konkurransevilkår i bransjen.

Samtidig ser vi med bekymring på hvilket nivå minstelønnen ligger på. Årlig regulering av minstelønn til 85 % av mat- og drikkeindustrien generelt er klart lønnsdrivende og minstelønn kunne med fordel vært vurdert for fiskeindustrien konkret. Vi ser også at våre faste ansatte har vanskelig for å akseptere at sesongarbeidere fra land med markant lavere levekostnader skal ha samme minstelønn som dem, og det er vårt inntrykk at de fast ansatte derfor ikke ser på allmenngjøringen som et gode. Det er uansett positivt at NNN og NHOMD har bestemt å sette ned et utvalgt som skal se nærmere på relevante problemstillinger knyttet til dette.

Videre tolker vi LOs forslag og argumentasjon om ytelser som betales som refusjon, som uryddig. Vi er enig i at arbeidere som er på tjenestereise (utsending) ikke skal trekkes dette av minstelønna, men det er urimelig om ikke sesongarbeidere skal betale for et sted å bo, samt dekke sin egen reise til et fast arbeidssted. Slik sett oppfatter vi at LOs argumentasjon ikke er i overenstemmelse med det Tariffnemda uttalte i sin bestemmelse 16.november 2009. Dersom Tariffnemda ønsker en slik bestemmelse i forskriften ber vi om at Tariffnemda tydeliggjør hva som menes med bestemmelsen.

Med hilsen
Fjordlaks AS

Kjetil Clementsen
Personalsjef