Høringssvar fra Plantesortsnemnda

Svar på høring om diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til brev fra Det kongelige justis- og beredskapsdepartement, datert den 22.juni 2017 om høring av diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern.

I høringsnotatets kapittel fire er det foreslått en oppmykning av reglene for å få tatt en sak under behandling etter fristoversittelse. Forslaget omfatter patent, varemerke og design. Plantesortsnemnda mener at det bør vurderes om de tilsvarende reglene for planteforedlerrett bør ses på samtidig, slik at man kan få vurdert om det er fornuftig med like regler for fristoversittelse også når det gjelder planteforedlerrett. De aktuelle bestemmelsene er planteforedlerloven § 26 første ledd og forskrift om planteforedlerrett § 16. 

Videre er det i høringsnotatet foreslått en forskrift som klargjør at lover og forskrifter om planteforedlerrett (og de andre formene for industrielt rettsvern) også skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen. Plantesortsnemnda har ingen merknader til dette forslaget.

I høringsnotatet er det også drøftet om det bør gis mulighet til å få dom blant annet på ugyldighet i en sivil inngrepssak. I drøftingen har man sett patent, varemerke og design i sammenheng. Plantesortsnemnda mener at det kan være lurt å vurdere tilsvarende regler for planteforedlerrett samtidig som man vurderer patent, varemerke og design. 

Med vennlig hilsen

Plantesortsnemnda

Anders Heen (leder)