Høringssvar fra NAIPA

Uttalelse i høring med snr. 17/3797 KVM vedrørende diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Dato: 30.10.2017

Svartype: Med merknad

NAIPA (Norwegian Association of Intellectual Property Administrators) er en forening for administrativt personell som arbeider i Norge innenfor immaterielt rettsvern. NAIPA har i dag 90 medlemmer. Hovedparten er ansatt hos patentkontorer, men vi har også representanter innen industriens patentavdelinger og fra advokatkontorer.

NAIPA stod ikke på adressatlisten for høringsnotatet, men enkelte av de foreslåtte endringene berører oss direkte i vårt daglige arbeid. Et flertall av våre medlemmer ønsket derfor å svare på høringsnotatet.

I og med at våre medlemmer utelukkende arbeider med formelle aspekter av industrielle rettigheter, begrenser vi våre kommentarer til de punktene som er relevante i så henseende, nemlig punkt 4, 5 og 6 av høringsnotatet.

Punkt 4: Adgang til å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse

NAIPA stiller seg positiv til endringsforslagene. Våre medlemmer lever hver dag opp til kriteriene "all den omhu som med rimelighet kan kreves", og mer. Allikevel vil det i løpet av et arbeidsliv skje at man overser eller glemmer en detalj. Selv om arbeidsgiver har systemer på plass for å hindre at slike glipper skal føre til et rettighetstap, skjer det en sjelden gang at noe slipper forbi sikringstiltakene. De få gangene det skjer, kan tapet for rettighetshaver være formidabelt.

Dagens ordning innebærer at en søknad om at saken allikevel blir tatt under behandling etter fristoversittelsen, blir overlatt for mye til skjønn. Det er opp til myndighetene å vurdere om søkeren/fullmektigen har utvist "all den omhu som med rimelighet kan kreves". Det forutsettes m.a.o. at saksbehandlere i Patentstyret og KFIR har en klar felles forestilling om hvilke interne rutiner søkere og fullmektiger bør ha. Siden det ikke finnes noen offisiell bransjestandard, skaper denne forventingen usikkerhet. Det kan føre til forlenget behandlingstid og for streng tolkning i tvilstilfeller. I sin ytterste konsekvens kan avgjørelsene bli personavhengige.

NAIPAs medlemmer mener at rettighetene som vi hjelper til med å forvalte, er for verdifulle til at deres skjebne skal avgjøres av en skjønnsmessig vurdering fra en utenforstående av om en feil som ble begått, er unnskyldbar eller ikke. Rettighetshaverne trenger forutsigbarhet.

Dagens praksis, som er at fristoversittelsen bare kan settes ut av betraktning der den skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, har vært til bekymring for NAIPAs medlemmer. Bedriftenes arbeidsverktøy og –metoder og stillingssammensetning har endret seg drastisk de senere årene, slik at denne praksis ikke lenger burde gjøres gjeldende. Den foreslåtte endringen synes å adressere problemet på en tilfredsstillende måte.

Den planlagte endringen vil føre til en forenkling av prosessen, som vi hilser velkommen.

Den foreslåtte endringen er ikke i strid med internasjonale forpliktelser eller regelverk. Denne varianten som nå velges, har lenge vært en mulighet i henhold til blant annet Patent Law Treaty.

Vi er også kjent med FICPIs oppfordring til myndighetene i alle land som fortsatt bruker kriteriet "all den omhu som med rimelighet kan kreves", om å gjøre en tilsvarende lovendring som nå foreslås for Norges vedkommende og dertil legge "utilsiktet" som kriterium (jfr vedlegg 1).

I perioden fra fristoversittelsen til det eventuelt treffes en avgjørelse om at fristoversittelsen ikke skal få virkning, kan tredjepart etablere mellomkommende rettigheter. Dette vil effektivt forhindre at den nye ordningen misbrukes som en slags uoffisiell fristforlengelse.

NAIPA stiller seg derfor helhjertet positiv til de foreslåtte endringene i pl § 72, vml § 80 og dsl §50.

Punkt 5: Oversittelse av prioritetsfristen i patentsaker

I dag finnes det ingen mulighet for å bøte på en oversittelse av prioritetsfristen i Norge. Det virker urimelig at en såpass viktig frist skal være avskåret fra alle rettsmidler dersom den oversittes.

WIPO, EPO og våre nærmeste naboland har i de senere år fjernet unntaket som nå foreslås fjernet for patentsaker også i Norge. Endringen vil dermed harmonere norsk lovgivning bedre med disse lands og organisasjoners regelverk. Av de 152 medlemslandene i PCT er det kun 14 som har erklært at PCT-regel 26bis3 (adgang til å bøte på oversittelse av prioritetsfristen), ikke er i overensstemmelse med nasjonal lovgivning. Med den foreslåtte endringen vil Norge kunne fjernes fra denne stadig skrumpende listen.

Vi er også kjent med FICPIs oppfordring til myndighetene i alle land hvor det fortsatt ikke er adgang til å få gjenopprettet prioriteten, om å gjøre en tilsvarende lovendring som nå foreslås for Norges vedkommende (jfr vedlegg 2).

Den foreslåtte fristen for å innlevere søknad om gjenopprettelse av prioriteten er strengere enn hva som gjelder for andre fristoversittelser. Dette synes å være et resultat av en fornuftig avveining av forskjellige interesser, og er også i tråd med andre lands lovgivning.

NAIPA stiller seg derfor svært positiv til de foreslåtte endringene i pl § 72.

Siden kriteriene for gjenopprettelse av rettigheter under punkt 4 i høringsnotatet foreslås endret likt for patent, design og varemerke, synes vi at det ville være naturlig å fjerne prioritetsfristen fra unntaksreglene også i vml § 80 og dsl § 50.

Punkt 6: Oversittelse av den siste fristen for å betale årsavgift for patenter

Den foreslåtte endringen vil harmonere norsk lovgivning med reglene som praktiseres i EPO og i våre naboland. Vi ser ingen negative konsekvenser ved den foreslåtte endringen. Tvert imot er vi for at lovgivningen harmoniseres med hva som allerede praktiseres i EPO og i våre naboland.

Vedlegg