Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Dato: 30.10.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 22. juni 2017.10.27

Utenriksdepartementet (UD) har ingen merknader til de foreslåtte lov- og forskriftsendringene.

I høringens kapittel 8.2 (Internasjonalt regelverk) andre avsnitt fremgår følgende:

Ettersom Svalbard og Jan Mayen er underlagt norsk suverenitet og utgjør deler av riket, vil folkerettslige avtaler Norge inngår, omfatte Svalbard og Jan Mayen med mindre det gjøres særskilt unntak. Følgelig vil Norge ved tilslutning til internasjonale avtaler som forutsetter interne gjennomføringstiltak, være forpliktet til å treffe slike tiltak også for Svalbard og Jan Mayen, med mindre det tas uttrykkelig forbehold om at så ikke skal skje. […]

UD vil for ordens skyld bemerke at det samme utgangspunkt om internasjonale avtalers anvendelse også gjelder for norsk territorium som ikke er en del av Kongeriket Norge. Med andre ord vil folkerettslige avtaler hvor Norge er partsom utgangspunkt også omfatte Bouvetøya og norsk biland i Antarktis.

Med vennlig hilsen

Terje Aalia

fung. avdelingsdirektør

 

Mette Kristin Ek

rådgiver