Høringssvar fra Klagenemnda for industrielle rettigheter

Merknader til "diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern" punkt 4

Dato: 31.10.2017

Svartype: Med merknad

I punkt 4 foreslås å endre vilkåret for å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse i følge patentloven § 72, varemerkeloven § 80 og designloven § 50 fra det nåværende aktsomhetskravet til et krav om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet. Hensikten skal være å forenkle regelverket, slik at det blir lettere å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse.

Man har etter gjeldende bestemmelse valgt ordlyden at patenthaver/fullmektig skal ha «utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves», og bestemmelsen er blitt tolket svært strengt av Patentstyret. I forarbeidene ble det fremhevet at en streng aktsomhetsnorm måtte benyttes.

I designloven ble derimot uttrykket «med den aktsomhet som med rimelig kan forventes» benyttet av harmoniseringshensyn. 

Både når det gjelder fristen for oversittelse av prioritet og fristen for å begjære saken tatt under behandling selv om fristen for å betale årsavgift er oversittet, ønsker man å bringe det norske regelverket på linje med EPC. Det er dermed også naturlig at man gjør det samme hva gjelder aktsomhetskravet – altså velger en europeisk standard, og ikke her legger seg på en amerikansk linje. Dette gjør seg særlig gjeldende fordi i tilfeller der EPO bestemmer at en fristoversittelse med hensyn til en europeisk patentsøknad eller et europeisk patent med virkning i Norge skal settes ut av betraktning, gjelder dette også her i landet.

Klagenemnda ser det slik at praksis fra EPO er rikholdig hva gjelder hvor terskelen skal ligge, og at man heller i forarbeidene kan presisere at aktsomhetsnormen må lempes sammenlignet med det som ble fremhevet i tidligere forarbeider. Eventuelt kunne man benyttet bestemmelsen i designloven som modell.

Med hilsen

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Elisabeth Ohm