Forsiden

Høring – Endring av rettsgebyrloven

Høring med forslag om å øke gebyret på forliksklage til 1,15 ganger rettsgebyret med virkning fra 1. januar 2019.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.08.2018

Vår ref.: 18/2640

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (rettsgebyrloven). Det foreslås å øke gebyret på forliksklage til 1,15 ganger rettsgebyret med virkning fra 1. januar 2019. 

Høringsfristen er 10. august 2018. 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle berørte underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. 

Les og svar på høringen her:  www.regjeringen.no/id2603252 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Med vennlig hilsen
Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Grethe Kleivan
avdelingsdirektør

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kulturdepartementet

Statsministerens kontor

 

Domstoladministrasjonen

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene 

Oslo byfogdembete

 

Politidirektoratet

Politidistriktene/namsmennene/namsfogdene

Forliksrådene

 

Brønnøysundregistrene

Fylkesmannsembetene

Regjeringsadvokaten

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Sametinget

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens sivilrettsforvaltning

Sysselmannen på Svalbard

 

Akademikerne

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Dommerfullmektigforeningen

KS

Norges Juristforbund

Norsk tjenestemannslag

Parat

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gatejuristen

Gjeldsoffer-Alliansen

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Norges Handikapforbund

Norsk organisasjon for asylsøkere – NOAS

Rettspolitisk forening

Stiftelsen Rettferd for taperne