Høringssvar fra Eidsvoll kommune

Dato: 29.04.2019

Høringsuttalelse - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Det vises til høringsnotat av 28.03.19

Eidsvoll kommune er i hovedsak positive til innholdet i høringsforslaget, men har en kommentar knyttet til begrensing i muligheter.

Kommentar vedr følgende innhold side 7:

«Dersom en avlaster har et ordinært arbeidsforhold til samme arbeidsgiver som vedkommende tar avlastningsoppdrag for, kan tiden ikke regnes som ferie. Dersom slike avlastere skal gjennomføre avlastning etter forslaget må de sikres tilsvarende ferie på et annet tidspunkt»

Denne begrensningen vil føre til betydelig reduserte muligheter for å benytte kommunens ansatte til avlastning i private hjem.

Mange som er avlastere, har et ordinært arbeidsforhold i samme kommune, og vår erfaring er at flere av disse jobber i skolen. De som har 100% stilling i skolen kan derfor ikke ta på seg ferieavlastning i løpet av sommeren, uten å få igjen denne ferien senere. Skoleledeledelsen vil få store utfordringer med å legge til rette for ferieavvikling utenom ordinær sommerferie i skolen, dette er ikke gjennomførbart i praksis.

Dette får uheldige negative konsekvenser for disse barna fordi det betyr at de må tilbys ferieavlastning på annen måte, og da ikke hos sin kjente avlaster.

Kommunen mulighet blir da som regel et tilbud om ferieavlastning i institusjon, som ofte ikke ønskelig av ulike faglige årsaker. Eksempel: institusjon i seg selv kan være voldsomt og uforutsigbart for barnet ved for mye stimuli, foreldrene kan oppleve det stigmatiserende og barnet kjenner ikke personalet som igjen kan føre til utrygghet og uro.

Slik vi forstår reglene, slik de nå fremstår i høringsnotatet, så kan en avlaster med arbeidsavtale ta på seg ferieavlastning for en annen arbeidsgiver i sin ferie, men ikke for samme arbeidsgiver. Nevnte begrensningen syns vi derfor ikke er riktig, da det kun beskytter noen av de som tar avlastningsoppdrag, de som har samme arbeidsgiver for ordinær stilling og avlastningsoppdraget. Den ansees derfor unødvendig siden den ikke beskytter alle.

Med hilsen

Janita Hofseth

virksomhetsleder

Vedlegg