Høringssvar fra Råd for Likestilling av Funksjonshemmede- RLF, Nesodden kommune

Dato: 04.05.2019

Nesodden kommunale Råd for Likestilling av Funksjonshemmede – RLF

v. Leder Inger Johanne Norberg

Høringssvar endring forskrift arbeidstid for avlastere

Det foreligger et forslag fra Regjeringen til endring av forskrift avlastere og utvidelse av arbeidstiden til å kunne være ei uke.

Kommentar:

Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede – RLF, i Nesodden kommune ser svært positivt på utvidelse av arbeidstiden, varigheten av avlastning, - og at det kommer i ordnede former.


RLF ser negativt på begrensningen i gruppen tjenestemottakere.

Forskriften er ikke ment å gjelde avlastning for "særlig omsorgskrevende" tjenestemottakere.

Endringsforslag:

RLF ønsker lik mulighet for langvarig avlastning for alle tjenestemottakere. Det må gis mulighet for individualisert avlastningstjeneste utenfor institusjon eller døgnbemannet enhet for alle tjenestemottakere uavhengig av omsorgsbehov.

Avlastningen for denne gruppen omsorgsmottakere lar seg for eksempel løse med å endre forslag til lov som er:

«Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale avlastning i en lengre sammenhengende periode enn det som følger av § 4 til 10 dersom avlastningen ikke er svært belastende.»

Endres til:

«Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale avlastning i en lengre sammenhengende periode enn det som følger av § 4 til 1. Hvis avlastningen er svært belastende må avlastningen til enhver tid ha tilgjengelig to arbeidstakere.»

engende periode enn det som følger av § 4 til 1. Hvis avlastningen er Begrunnelse:

Langvarig avlastning er viktigst for de pårørende hvor omsorgsoppgaven er særlig krevende og omsorgsmottaker har behov for en-til-en tjeneste. At barn eller mennesker som kommer under kategorien "en-til-en" skal ha mindre individualisert avlastning sammenlignet med barn/mennesker med enklere omsorgsbehov finner vi diskriminerende. Diskrimineringen slår også ut overfor pårørende som har en daglig "særlig omfattende omsorgsoppgave" og som er de som trenger avlastning mest. Det er vesentlig for en effektiv avlastning at den ikke skaper ekstra byrde eller dårlig samvittighet hos pårørende. "Særlig omsorgskrevende" mennesker har et like stort behov som andre for en aktiv fritid og kjente, gode omsorgspersoner rundt seg. Elementer som fort kan bli oversett i en døgnbemannet enhet hvor avlastningen ikke er individuelt tilpasset.