Høringssvar fra Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter

Dato: 09.05.2019

Spekter viser til høring datert 28. mars 2019 vedrørende forskrift om arbeidstid for avlastere.

Spekter anser det som positivt at det tydeliggjøres at forskriften også omfatter avlastningstiltak for barn i fosterhjem. Spekter støtter også departementets forslag som åpner opp for lenger avlastningsperioder enn det som følger av dagens forskrift.

Med vennlig hilsen

Anne Turid Wikdahl

Arbeidslivsdirektør