Høringssvar fra Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Dato: 09.05.2019

Høringssvar – endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Vi viser til høringsnotatet fra Arbeids- og sosialdepartementet utsendt 28. mars 2019, og gir herved vårt høringssvar. Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening under Norges Handikapforbund (NHF), og vi avgir felles høringssvar.

HBF og NHF mener det er positivt at det nå åpnes for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale avlastning i en lengre sammenhengende periode enn det som følger av §4 til 10.

Vi mener imidlertid det er uheldig å skille mellom tjenestemottakerne. Alle bør ha rett til individuelle avlastningstjenester på like vilkår, uavhengig av brukers behov for tilsyn. Departementet foreslår at lengre avlastning er mulig dersom avlastningen ikke er svært belastende. HBF og NHF mener at departementet i nevnte høringsnotat diskriminerer de med størst behov for avlastning og deres pårørende. Departementets avgrensning innebærer at det kun er brukere med lett eller moderat belastning på avlastere som kan ha avlastningsopphold med varighet inntil en uke, mens brukere med omfattende belastning unntas fra regelverket.

Omsorgspersoner til personer med store omsorgsbehov har omfattende omsorgsoppgaver i hverdagen, og har et tilsvarende stort behov for ferieavlastning for å kunne ta seg inn igjen. Mange med store bistandsbehov kan av ulike årsaker ikke være i institusjonalisert avlastning, mange er avhengig av stabilitet og faste omsorgspersoner, og foreldre skal selv kunne velge hvilken avlastningsløsning som passer dem best. Det må også være et avlastningstilbud til disse familiene.

Vi foreslår derfor følgende endring i §12, 1. linje:
«Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale avlastning i en lengre sammenhengende periode enn det som følger av § 4 til 10. Hvis avlastningen er svært belastende må avlastningen bestå av flere arbeidstakere.»

Med vennlig hilsen

Norges Handikapforbund og Handikappede Barns Foreldreforening

Arne Lein /s/ Elin J. Langdahl /s/

Forbundsleder NHF Leder HBF