Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Dato: 09.05.2019

Høringssvar høring om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

FFO har gjennomgått høringsnotatet om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere, og vi vil med dette meddele våre synspunkter.

Barn med særlig tyngende omsorgsbehov må også gis rett til en utvidet avlastningsperiode

Det er positivt at departementet har jobbet videre med å finne en løsning for lengre avlastningsperioder, slik at både omsorgsyter og/eller den som har omsorgsbehov gis mulighet til nødvendig fritid og ferie. I familier med et funksjonshemmet barn med avlastningsbehov, kan en utvidet avlastningsperiode i tillegg gi omsorgsyter/foreldre mer tid og energi på ferie sammen med søsken/egne øvrige barn. Det er derfor bra at det åpnes for avlastning i inntil en uke sammenhengende.

Samtidig vil hovedvilkåret om at avlastningen ikke skal være svært belastende omsorgsarbeid for avlaster medføre at en del barn med funksjonshemning ikke vil få rett til utvidet avlastningsperiode hjemlet i dette regelverket. Når det også påpekes at avlastningssituasjonen ikke skal medføre en større belastning for avlaster enn det den ville være om det var snakk om avlasterens eller besøkshjemmets egne barn, tilsier det at barn med større funksjonshemminger og omsorgsytere med de tyngste oppgavene ikke får denne sårt tiltrengte avlastningen. Det er ofte disse familiene som trenger avlastning mest, og det er svært urimelig at de ikke inkluderes i forslaget fordi avlastningen er "svært belastende".

FFO har forståelse for arbeidstidsbestemmelser og avlasters behov for hvile og restitusjon, og at dette også er nødvendig for å gi brukeren en forsvarlig og god omsorg. Vi vil likevel be departementet komme tilbake med en løsning for familier med funksjonshemmede barn med særlig tyngende omsorgsbehov, slik at disse også gis en rett til utvidet avlastning utenfor institusjon. Det må blant annet vurderes om disse familiene kan gis en rett til to avlastere, som deler på omsorgsarbeidet i ferieuken.

Det er ikke alle barn som kan være i kommunal avlastningsbolig, og det er heller ikke plasser nok til alle som har behov for avlastning. Om regjeringen vil oppnå likestilling for funksjonshemmede må alle familier med funksjonshemmede barn selv få velge type avlastningstilbud– uavhengig av hvor belastende avlastningen er. FFO mener de foreslåtte reglene vil være diskriminerende for familiene med de største omsorgsbehovene.

Vennlig hilsen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Vedlegg