Høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 08.05.2019

Høringssvar fra Drammen kommune - med forbehold om godkjenning i bystyret 21.05.19.

- Drammen kommune forholder seg til de nye retningslinjene.

- Drammen kommune forholder seg til at ordningen også inkluderer besøkshjem for fosterbarn

- Drammen kommune støtter at det åpnes for avlastning over en lengre periode. Behovet er likevel mer enn hva ordningen som strekker seg over en uke vil dekke.

- Til punktet «Hovedvilkåret er at avlastningen ikke er svært belastende»: En stor andel barn med barnevernvedtak krever mye av sine omsorgspersoner, inkludert omsorgspersoner i fosterhjem. Et stort og utstrakt omsorgsbehov er ofte utgangspunktet når behovet for avlastning vurderes. Hovedvilkåret, slik det er skissert, kan dermed stå i fare for å ikke være godt nok tilpasset barnets reelle behov.