Høringssvar fra Eiendom Norge

Eiendom Norges synspunkter om forslaget til ny boliglånsforskrift

Dato: 11.04.2018

Svartype: Med merknad

Eiendom Norge mener boliglånsforskriften er et nødvendig tiltak for finansiell stabilitet i en tid med lavrenteregime.

Det er godt dokumentert i forskning at gjeldsoppbygning målt mot bruttonasjonalprodukt kan foregripe resesjoner i økonomien, senest i en artikkel av Mian, Sufi og Verner fra november 2017 i Quarterly Journal of Economics. Dette illustrerer den finansielle risikoen ved en for sterk gjeldsoppbygning, og viser nødvendigheten av å regulere gjeldsnivået.

Begrunnelsen for boliglånsforskriften vil endre seg i takt med økte renter og endringer i andre fundamentale faktorer, og trolig vil høyere renter i seg selv på lengre sikt redusere gjeldsveksten. Det er derfor vesentlig at myndighetene følger boligmarkedet tett, og vurderer begrunnelsen for forskriften mot utviklingen i boligpriser, gjeld og fundamentale faktorer. Dessuten er det etter vårt syn vesentlig at myndighetene er oppmerksomme på at denne type reguleringer kan bidra til store svingninger i boligmarkedet slik vi opplevde i 2017. Boligmarkedet responderer på politiske vedtak og reguleringer, og slike svingninger kan få store konsekvenser spesielt for enkelthusholdninger.

Eiendom Norge støtter Finanstilsynets forslag til ny boliglånsforskrift fra 1. juli 2018 med unntak av innstramningen i fleksiblitetskvoten fra 10 til 8 prosent. Vi mener den nasjonale grensen bør være 10 prosent, til tross for at bankene i snitt ifølge utlånsundersøkelsen ligger godt under denne.

Det er blitt hevdet at fleksibilitetskvoten før endringen av forskriften fra 1. januar 2017 hovedsakelig ble benyttet på det sentrale Østlandet hvor prisene er høyest. Vi mener derfor Finanstilsynet bør vurdere regionale målinger av fleksibilitetskvoten, da det er åpenbart at forskriftens elementer slår ulikt ut i landet blant annet på grunn av de store forskjellene i prisnivå. Behovet for å avvike forskriften varierer trolig rundt om i landet, og det er grunn til å anta at å fjerne særreglene for Oslo, slik tilsynet foreslår, vil føre til økt bruk av fleksiblitetskvoten nettopp her grunnet det høye prisnivået.

Eiendom Norge støtter Finanstilsynets understrekning av at forskriften er inngripende og ikke bør være et permanent tiltak. Like fullt har vi nå hatt to midlertidige boliglånsforskrifter, og en eventuell tredje midlertidig forskrift viser jo at dette strengt talt ikke er en midlertidig regulering. På grunn av forskriftens inngripende natur i et fritt marked, støtter vi derfor ikke å gjøre den permanent. Dessuten er offentlig debatt om slike virkemidler viktig, noe tidsbegrensningen og evalueringen skaper. Som et alternativ mener vi varigheten kan utvides for å sikre større kontinuitet i reguleringen.

Eiendom Norge støtter Finanstilsynets understrekning av at forskriften er generell og relativt overordnet, og at bankene derfor må bruke skjønn for å vurdere enkeltsaker mot forskriftens krav. Dette er etter vårt syn vesentlig, da det har vært usikkerhet knyttet til tolkningen av forskriften, noe som igjen kan ha påvirket kredittgivningen og boligprisutviklingen.

Se vedlagt PDF med svarbrev og utvidet høringssvar for ytterligere beskrivelse.

Vedlegg