Høringssvar fra LittExtra AS

Høringsuttalelse - endring og videreføring av boliglånsforskriften

Dato: 11.04.2018

Svartype: Med merknad

LittExtra AS har utviklet en låneform som er skreddersydd for personer over 60 år med lav pensjonsinntekt som har mesteparten av sin formue bundet opp i boligen, og som har behov for mer å rutte med. Låneformen er siden lansering i 2005 blitt kjent som seniorlån. LittExtra AS bistår banker med utvikling og tilrettelegging av denne låneformen.

Forslaget til ny boliglånsforskrift inneholder unntak for seniorlån til personer over 60 år uten arbeidsinntekt. Vi er enige i behovet for unntak for denne låneformen siden forbrukervernet er ivaretatt gjennom lånekonstruksjonen. Ved seniorlån er det som kjent banken som bærer risikoen for at lånet overstiger boligens verdi ved utflytting eller død.

Vi frykter imidlertid at tilleggskriteriet «uten arbeidsinntekt» kan gi utilsiktede konsekvenser.

Eksempel 1: Enslig person på 67 år går av med pensjon og ønsker å benytte seniorlån for å få mer å rutte med. Etter fylte 67 år vil vedkommende trappe ned sin arbeidsinnsats etter avtale med arbeidsgiver. Dersom vedkommende inngår en avtale om å jobbe 20% skal vedkommende da - med bakgrunn i boliglånsforskriften - nektes seniorlån?

Eksempel 2: Mann(67) og kvinne(64) ønsker å ta opp et seniorlån i forbindelse med at mannen går av med pensjon. Kvinnen er fortsatt i arbeid. Skal de nektes seniorlån som en følge av at en av de to låntagerne har arbeidsinntekt?

Eksempel 3: For mange vil et siste boligbytte finne sted i 60-årene. Mange oppdager at en ny og moderne leilighet er dyrere enn dagens bolig. Dette resulterer i et finansieringsbehov. En 63-åring vil ved søknad om et ordinært boliglån, selv om vedkommende er i 100% stilling, få betjeningsevnen vurdert ut ifra den fremtidige pensjonsinntekten. Konsekvensen kan fort bli avslag på lånesøknaden. Dersom vedkommende også nektes seniorlån fordi vedkommende fortsatt har arbeidsinntekt, vil det innebære at vedkommende faller mellom to stoler. Han/hun kan ikke bevilges et ordinært lån fordi pensjonsinntekten er for lav og samtidig kan vedkommende ikke gis et seniorlån fordi vedkommende fortsatt er i arbeid.

Tilleggskravet «Uten arbeidsinntekt» vil kunne skape problemer for ønsket fleksibilitet i arbeidslivet for seniorer og være i strid med pensjonsreformens klare arbeidslinje. I tillegg vil kravet tvinge seniorer med noe arbeidsinntekt over på ordinære lån, som uten forbrukervernet, kan innebære større risiko.