Høringssvar fra Arild Tømte

Krav til egenkapital

Dato: 01.03.2018

Svartype: Med merknad

Boliglånsforskriften er viktig for å styre kredittgivingen på en forsvarlig måte. Historien har vist oss at alle bankene ikke er i stand til å vurdere utlånsrisiko på en god nok måte. Senest i 2008 måtte AS Norge hjelpe bankene gjennom finanskrisen med et gullkort på 350 milliarder. Etter dette har det skjedd positive innstramninger med økt krav til egenkapital i bankene. Konkurransen om å låne ut penger har ikke blitt mindre de siste 10 årene. Det er derfor behov for at våre politikere setter en øvre risikogrense for bankene. Krav til 15% egenkapital vil nok være tøfft for mange førstegangsetablerere. Ved førstegangskjøp av en bolig til 3,5 mill. vil en egenkapital på kr 525.000 være et høyt beløp for en som ikke har familie som kan hjelpe til økonomisk. Etter mitt syn bør boliglånsforskriften i større grad legge til rette for at førstegangskjøpere under 34 år(BSU -grense) og som har sikker jobb lettere kan få lån med et lavere krav til egenkapital. Fleksibilitet i § 8 må få inn et eget punkt i forhold til ovennevnte førstegangskjøpere under 34 år; Finansforetaket kan innvilge lån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i §3, §4, §5 og §7 for inntil 10 prosent av verdien av innvilgede lån hvert kvartal. Førstegangskjøpere under 34 år med BSU konto skal prioriteres fremfor andre lånesøkere. Når det gjelder kravet til høyere egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo er jeg enig i at dette særkravet for kjøp innenfor Oslo kommune fjernes. Ved kjøp av sekundærbolig(for utleie, spekulasjon, etc,) mener jeg det må legges inn en noe høyere sikkerhetsmargin enn ved kjøp av primærbolig. Ved en eventuell renteøkning og prisnedgang på boliger er det viktig å ha et robust sekundærboligmarked. Hvis mange ønsker å selge sekundærboligen vil dette ha en selvforsterkende virkning på markedet. Jeg mener derfor at det er fornuftig å stille krav om minst 25% egenkapital over hele landet. Foreslår derfor at § 5, andre avsnitt endres slik; Første ledd gjelder ikke ved pant i sekundærbolig. Slike lån skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 75 prosent av boligens verdi beregnet etter første ledd. Det siste forslaget vil nok møte kraftig motstand fra en del banker og ikke minst meglerlobbyen som i liten grad tenker annet enn salgsvolum. Det er ikke utenkelig at en renteøkning på 5% vil gi 25% prisnedgang i deler av boligmarkedet.